Algemene Voorwaarden Laadoplossing Abonnement

Algemene Voorwaarden Laadoplossing Abonnement

Deze Algemene Voorwaarden Laadoplossing Abonnement zijn bedoeld om duidelijk te maken wat Je van Ons mag verwachten en wat Wij van Jou verwachten als Jij Je abonneert op een Laadoplossing. De Algemene voorwaarden Laadoplossing Abonnement gelden als aanvulling op de voorwaarden die Je vindt in het document ‘’Laadpaal Abonnement overeenkomst’’ en de Algemene Voorwaarden van MKB Brandstof. Die zijn ook voor Jou van toepassing, omdat je het Abonnement neemt in combinatie met de autopas van MKB Brandstof.

Artikel 1 – De werkingssfeer van deze Algemene Voorwaarden Abonnement Laadoplossing

MKB Ondernemers B.V. (ook bekend onder haar handelsnaam MKB Brandstof), ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 24379003, gebruikt deze Algemene Abonnementsvoorwaarden om de voorwaarden vast te leggen die gelden voor alle aanvragen, aanbiedingen en (abonnements)overeenkomsten met betrekking tot Laadoplossingen van MKB Brandstof.

Artikel 2 – Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden Abonnement Laadoplossing wordt met onderstaande woorden, wanneer ze geschreven zijn met een hoofdletter, bedoeld:
  • Aanbod: de door Ons en/of in Onze webomgeving gemaakte omschrijving van de Laadoplossing met het daarbij behorende Abonnement, de Abonnementsprijs, Werkzaamheden en eventueel Meerwerk dat aan Jou wordt voorgelegd voor acceptatie;
  • Abonnee / Jij / Jou / Je / Jouw: degene die (als natuurlijk persoon of rechtspersoon) een abonnement is aangegaan voor een Laadoplossing of aan wie een Aanbod is gedaan, en de aan die persoon toebehorende zaken en vermogensrechten waarop de bepaling betrekking heeft;
  • Abonnement: de overeenkomst die Wij met Jou aangaan om een Laadoplossing aan Jou in gebruik te geven tegen betaling van de Abonnementsprijs;
  • Abonnementsprijs: de periodieke vergoeding die Jij aan Ons betaalt voor het Abonnement;
  • Creditering: de dienst die wij Jou leveren, bestaande uit >administratie en rapportage van laadsessies en de uitbetaling van vergoedingen die daarmee samenhangen. Deze dienst is omschreven in artikel 8;
  • Creditfactuur; Onze factuur of een ander document dat Wij opmaken en verstrekken als specificatie bij de betaling die Wij doen als onderdeel van de Creditering;
  • Dashboard: Jouw online webomgeving op https://mijn.mkb-brandstof.nl/ met onder meer informatie over Jouw Abonnement, Jouw autopas van MKB Brandstof en Jouw facturen ;
  • Data-abonnement: abonnement voor het gebruik van het netwerk van een mobiele-communicatieprovider met een SIM-kaart in de Laadpaal, waarmee wij met de Laadpaal kunnen communiceren;
  • Debitering: de dienst die wij Jou leveren, bestaande uit >administratie en rapportage van laadsessies en het in rekening brengen van vergoedingen die daarmee samenhangen. Deze dienst is omschreven in artikel 8;
  • Debetfactuur; Onze factuur of een ander document dat Wij als onderdeel van de Debitering opmaken en verstrekken om betaling te krijgen voor laadsessies;
  • Gebruiker van de Laadinstallatie: de persoon die gerechtigd is de elektriciteitsaansluiting te gebruiken >en/of die gerechtigd is om de onroerende zaak waar de Laadinstallatie wordt geplaatst, te gebruiken;
  • Huisinstallatie: aansluiting op, veranderingen aan en uitbreidingen van de bestaande elektrotechnische voorzieningen op de locatie van de Gebruiker van de Laadinstallatie ten behoeve van de plaatsing en inwerkingstelling van de Laadinstallatie. De Huisinstallatie omvat niet (de verzwaring van) de hoofdaansluiting en/of hoofdschakelaar van/door de netwerkbeheerder;
  • Laadinstallatie: de Laadpaal, de Huisinstallatie en de verbinding daartussen;
  • Laadoplossing: combinatie van terbeschikkingstelling van een Laadinstallatie, tezamen met de dienstverlening door middel van Onderhoud en Storingshulp en Data-abonnement;
  • Laadpaal: de voorziening die bestemd is voor afgifte en eventuele teruglevering van elektriciteit ten behoeve van opladen en ontladen van (de batterijen van) elektrische voertuigen door middel van een, al dan niet vaste, laadkabel;
  • Meerwerk: door Jou gewenste toevoegingen ten opzichte van de door Ons voorziene Huisinstallatie, die niet noodzakelijk zijn om de Laadinstallatie te gebruiken;
  • MSP: mobility service provider, ofwel een partij die een laadpas uitgeeft en de administratie verzorgt van laadsessies met die laadpas;
  • Onderhoud: alle periodieke werkzaamheden aan de Laadinstallatie die nodig zijn voor bedrijfszeker en veilig gebruik van de Laadinstallatie;
  • Opzegvergoeding: de vergoeding die je eventueel moet betalen bij beëindiging van het Abonnement. Deze vergoeding is beschreven in artikel 13;
  • Storing: een gebrek aan (een onderdeel of de werking van) de Laadinstallatie, als gevolg waarvan een goed functioneren ervan tijdelijk of permanent onmogelijk is;
  • Storingshulp: het geheel van handelingen gericht op onderzoek naar en/of verhelpen van de oorzaak van een Storing;
  • Tarief / Tarieven: de prijs die Wij gebruiken voor de berekening van de vergoeding per kWh elektriciteit, welke wordt toegevoegd en onttrokken aan de Laadinstallatie, zoals beschreven in artikel 8;
  • Werkzaamheden: het geheel van de tussen Jou en Ons overeengekomen werkzaamheden en/of te leveren materialen voor het installeren, onderhouden, repareren en vervangen van de Laadinstallatie, en al Onze overige activiteiten die nodig zijn voor de uitvoering van het Abonnement;
  • Wij / Ons / Onze: MKB Ondernemers B.V., gevestigd te Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de K.v.K. onder nummer 24379003, een onderneming die bedrijfsmatig Laadoplossingen en andere mobiliteitsdiensten biedt, en de aan deze onderneming toebehorende zaken en vermogensrechten waarop de bepaling betrekking heeft.

Artikel 3 – Ons Aanbod; Abonnementsprijs

 1. Ons Aanbod geldt voor Jou persoonlijk voor dertig (30) dagen vanaf de dag waarop We het hebben verzonden of in onze webomgeving voor Jou toegankelijk hebben gemaakt, tenzij We daarbij een andere termijn noemen. Als Je het Aanbod niet binnen de termijn accepteert, kun Je er geen aanspraak meer op maken. We kunnen het Aanbod op verzoek verlengen of een nieuw Aanbod maken.
 2. In Ons Aanbod vind je een omschrijving van de Laadoplossing die in gebruik zal worden gegeven op de locatie van de Gebruiker van de Laadinstallatie, met de daarbij behorende Abonnementsprijs, de voorziene extra Werkzaamheden die voor het realiseren van de Laadinstallatie vereist zijn, en eventueel voorzien Meerwerk. Die locatie moet zijn gelegen in Nederland; Wij kunnen niet altijd een passende aanbieding maken voor locaties op de Waddeneilanden.
 3. De Abonnementsprijs is gebaseerd op een standaard Laadinstallatie. Indien voor het installeren van de Laadinstallatie méér werkzaamheden en/of materialen benodigd zijn dan waarmee we rekening hebben gehouden voor een standaard Laadinstallatie en méér dan in het Aanbod is omschreven, dan geven Wij Je zo spoedig mogelijk, in ieder geval vóór installatie van de Laadinstallatie, een gespecificeerde kostenopgave. De extra kosten van deze werkzaamheden kunnen niet in de Abonnementsprijs worden verrekend en moeten daarom apart worden betaald (zie artikel 9.6).
 4. De Abonnementsprijs omvat de gebruiksvergoeding voor de Laadinstallatie, het Dashboard, het Data-abonnement, de Debitering en Creditering, het Onderhoud en de Storingshulp gedurende de looptijd van het Abonnement.
 5. Door een Abonnement aan te vragen, sta Je ervoor in dat de onroerende zaak waar de Laadinstallatie wordt geplaatst door Jou en/of door de Gebruiker van de Laadinstallatie mag worden gebruikt, ook om de Laadoplossing daar te laten installeren en te gebruiken, en dat Jij of de Gebruiker van de Laadinstallatie daar altijd toegang toe hebt, ook om de Laadpaal weer te laten verwijderen, en dat de Gebruiker van de Laadoplossing gerechtigd is de elektriciteitsaansluiting voor de Laadinstallatie te gebruiken. Door een Abonnement aan te vragen, sta Je ervoor in dat derden, van wie toestemming voor de installatie nodig zou kunnen zijn, die toestemming daadwerkelijk (en op verzoek aantoonbaar) hebben verleend.
 6. Ons Aanbod komt deels tot stand op basis van informatie en wensen die Jij aan Ons verstrekt. Of deze informatie correct is en Je wensen uitvoerbaar zijn, kunnen wij maar in beperkte mate controleren. Wij hanteren algemene ervaringsregels om deze informatie en wensen te vertalen in een Aanbod, mede gebaseerd op door de fabrikanten en leveranciers van de Laadinstallatie verstrekte informatie en feiten of omstandigheden van algemene bekendheid. Ons Aanbod kan door Jou op geen enkele wijze worden opgevat als een (maatwerk)advies. Je moet zelf voldoende onderzoek doen voordat je Ons Aanbod aanvaard.
 7. Wij brengen het Aanbod zorgvuldig tot stand en maken gebruik van afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod binden Ons echter niet.
 8. Aan het tot stand brengen van het Aanbod zijn voor Jou geen kosten verbonden, tenzij Wij dit vooraf schriftelijk of digitaal aan Je kenbaar maken.
 9. Je bent je ervan bewust dat de in of bij het Aanbod genoemde datums voor het starten van Werkzaamheden indicatief zijn. De definitieve datum waarop de Werkzaamheden zijn ingepland, worden door Ons na aanvaarding van het Aanbod aan Je bevestigd, waarbij rekening wordt gehouden met de door Jou opgegeven voorkeursdata.|

Artikel 4 – Totstandkoming van het Abonnement

 1. Het Abonnement komt tot stand op het moment waarop Je het document ‘’Laadpaal Abonnement overeenkomst’’ dat Je bij het Aanbod hebt ontvangen, rechtsgeldig hebt getekend en aan ons hebt geretourneerd (scan of foto), door middel van e-mail aan laadpalen@mkb-brandstof.nl of hebt geüpload naar www.mkb-brandstof.nl/laadpaal.
 2. Wij bevestigen zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod.
 3. Het is belangrijk voor Ons dat – voor zover de wet Ons dat toestaat – Wij Ons ervan op de hoogte kunnen stellen of Jij naar verwachting aan Jouw betalingsverplichtingen kunt voldoen, en dat wij ook informatie kunnen inwinnen over andere feiten en factoren die voor Ons van belang zijn om vast te stellen of het voor Ons verantwoord is om het Abonnement met Jou aan te gaan. Op basis van dit onderzoek kunnen Wij besluiten het Aanbod in te trekken en je als Abonnee te weigeren of om bijzondere voorwaarden te stellen, ook als het Aanbod al door Je is aanvaard, en een eventueel al tot stand gekomen Abonnement door een schriftelijke mededeling te ontbinden. Wij zijn niet verplicht om die beslissing te motiveren.
 4. Als voor het installeren van de Laadinstallatie méér werkzaamheden en/of materialen benodigd zijn dan wat is inbegrepen in Onze standaard Laadinstallatie en/of als Meerwerk is overeengekomen, worden de Werkzaamheden pas ingepland en/of aangevangen nadat onze factuur daarvoor is voldaan. Wordt die factuur niet binnen de betalingstermijn voldaan, dan kan het Abonnement door een schriftelijke mededeling door ons worden ontbonden.
 5. De Abonnementsprijs is verschuldigd vanaf de eerste dag waarop de Laadinstallatie werkend is opgeleverd.

Artikel 5 – Installatie van de Laadinstallatie

 1. Wij zullen de Laadinstallatie (laten) installeren op het in het Aanbod genoemde adres van de Gebruiker van de Laadinstallatie, op de door Ons goedgekeurde locatie op dat adres.
 2. Voor de uitvoering van de Werkzaamheden kunnen Wij gebruik maken van met Ons samenwerkende bedrijven. Wij hoeven dit niet vooraf aan Jou mee te delen.
 3. Om de Installatie tijdig en efficiënt te laten verlopen, is Jouw tijdige en efficiënte medewerking nodig. Wanneer Jij niet zelf de Gebruiker van de Laadinstallatie bent, geldt datzelfde voor die persoon, en moet Jij dat duidelijk met die persoon afspreken. Jij moet, eventueel dus met die persoon, in elk geval tijdig zorgen dat:
  1. de autopas van MKB Brandstof die bij het Abonnement hoort, tijdig is aangevraagd en aan de voorwaarden voor de ontvangst daarvan zal zijn voldaan, en dat deze pas tijdens de Werkzaamheden op de locatie van de Gebruiker van de Laadinstallatie beschikbaar is;
  2. voor de Werkzaamheden benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) beschikbaar zijn;
  3. overige voor de Werkzaamheden te verschaffen gegevens beschikbaar zijn. Wij geven hiervoor desgewenst aanwijzingen op ons vakgebied;
  4. de Laadinstallatie op de afgesproken datum en tijd in ontvangst wordt genomen;
  5. wij bij de uitvoering van de Werkzaamheden gebruik kunnen maken van een opslagruimte, dat wij mogen aannemen dat wij daarvoor op basis van het Abonnement bij voorbaat toestemming hebben, dat wij die opslagruimte ongestoord kunnen gebruiken en dat je als een goed bewaarder voor de zaken in de opslagruimte zorgt;
  6. Wij in de gelegenheid zullen zijn de Werkzaamheden te verrichten op de ingeplande datum die Wij aan jou hebben bevestigd;
  7. door derden uit te voeren Werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot Onze Werkzaamheden behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de Werkzaamheden daardoor geen vertraging ondervindt, en dat indien daarbij toch vertraging optreedt, Wij daarvan zo spoedig mogelijk, uiterlijk aan het begin van de werkdag vóór aanvang van de Werkzaamheden in kennis worden gesteld;
  8. de locatie waar de Laadinstallatie zal worden geïnstalleerd, in behoorlijke staat verkeert, (bezem)schoon is en eenvoudig en veilig kan worden bereikt door de installateur (mede met het oog op arbeidsomstandighedenregelgeving). Deze verplichting geldt voor de gehele duur van het Abonnement;
  9. voor de Werkzaamheden toegang tot en gebruik van aansluitingen voor elektrische energie en water kosteloos voor Ons beschikbaar zijn.
 4. Wij zullen de Werkzaamheden goed, deugdelijk en overeenkomstig de bepalingen van het Abonnement (laten) uitvoeren.
 5. Als een vaste datum van oplevering is afgesproken, dan spannen Wij ons er in redelijke mate voor in om de Werkzaamheden op deze datum af te ronden. Als een vermoedelijke datum van afronding van de Werkzaamheden is overeengekomen, worden de Werkzaamheden op of omstreeks deze datum afgerond.
 6. De Werkzaamheden worden door Ons zo veel mogelijk verricht binnen de normale werktijden (maandag t/m vrijdag tussen 08:00 en 17:00), tenzij anders overeengekomen.
 7. In voorkomende gevallen kunnen Wij je wijzen op de op het eerste gezicht opgemerkte en voor de Werkzaamheden relevante:
  • onjuistheden in de opgedragen Werkzaamheden;
  • onjuistheden in de door Jou verlangde constructies en werkwijzen;
  • gebreken van de (on)roerende zaak waar de Werkzaamheden wordt verricht;
  • (bodem)verontreiniging en/of milieubelastende stoffen (zoals bijvoorbeeld asbest) in of bij de (on)roerende zaak waar de Werkzaamheden wordt verricht;
  • gebreken in of ongeschiktheid van de elektrische installatie en andere materialen of hulpmiddelen die door Jou worden gebruikt of ter beschikking zijn gesteld;
  • onjuistheden in de door of namens Jou verstrekte gegevens;
  • tekortkomingen van Jouw kant in het nakomen van waartoe je verplicht bent volgens lid 3 van dit artikel.
 8. Wanneer niet wordt voldaan aan wat is bepaald in lid 3 van dit artikel, of wanneer zich een situatie voordoet die is genoemd in lid 7 van dit artikel, of wanneer andere omstandigheden zich voordoen die ertoe leiden dat de aanvang of voortgang van de Werkzaamheden wordt vertraagd of dat de Werkzaamheden zelfs geheel of gedeeltelijk niet kunnen plaatsvinden, geldt dat:
  1. wij zo mogelijk de Werkzaamheden voortzetten indien de extra kosten naar verwachting een bedrag van € 300,00 niet overschrijden. In dat geval dienen de extra kosten tot een bedrag van € 300,00 door Jou te worden betaald, tenzij de oorzaak aan Ons te wijten is;
  2. wij de Werkzaamheden onderbreken of beëindigen indien de extra kosten naar verwachting een bedrag van € 300,00 wel overschrijden om schriftelijk of digitaal goedkeuring van Jou te vragen voor de extra kosten. Wil Jij de extra kosten dan niet betalen, dan geeft dit ons het recht het Abonnement te beëindigen indien redelijkerwijs niet tijdig en tegen aanvaardbare kosten een oplossing kan worden gerealiseerd. Zie artikel 17 voor de gevolgen voor de tot op dat moment veroorzaakte kosten, en voor het geval sprake zal zijn van schade.
 9. De Laadinstallatie geldt als werkend opgeleverd zodra een laadsessie op de Laadpaal kan worden gestart met de autopas van MKB Brandstof van de Abonnee.
 10. Na het opleveren van de Werkzaamheden vormen de Laadpaal en de Huisinstallatie onderdeel van de Laadinstallatie.

Artikel 6 – Meerwerk

 1. Je kunt met Ons, nadat het Abonnement tot stand is gekomen, maar alleen voordat de Werkzaamheden zijn begonnen, Meerwerk overeenkomen. Daarbij maken Wij afspraken met Jou over de in vergelijking met de voorziene Huisinstallatie extra uit te voeren Werkzaamheden en de prijs en de oplevering van het Meerwerk.
 2. Met betrekking tot tijdig door Jou opgedragen Meerwerk kunnen Wij alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien Wij Jou tijdig hebben gewezen op de daaruit voortvloeiende kosten, tenzij Je dit reeds zelf had moeten begrijpen.
 3. Meerwerk voor een totaalbedrag hoger dan € 300,00 wordt direct bij het maken van de afspraken schriftelijk dan wel via elektronische weg vastgelegd, behalve in spoedeisende omstandigheden.
 4. Als de installateur genoodzaakt is om niet vooraf overeengekomen extra Werkzaamheden te verrichten of als de installateur dat ondanks het ontbreken van een prijsafspraak op Jouw uitdrukkelijk verzoek doet, kunnen de kosten daarvan bij Jou in rekening worden gebracht.

Artikel 7 – Gebruik van de Laadoplossing; Verplichtingen van de Abonnee, verplichtingen van de Gebruiker van de Laadinstallatie; Onderhoud en Storingen

 1. Jij dient er als Abonnee voor te zorgen dat Jij zelf en de Gebruiker van de Laadinstallatie:
  1. de Laadinstallatie enkel gebruikt en laat gebruiken voor opladen en ontladen van batterij-elektrische voertuigen;
  2. de door Ons gegeven aanwijzingen voor het gebruik opvolgt;
  3. het niet of niet behoorlijk functioneren van de Laadinstallatie onmiddellijk aan Ons meldt. Storingen kunnen op werkdagen worden gemeld tussen 08:00 en 18:00 op het telefoonnummer van het Laadpaal Abonnement 088 588 5858 (of kijk op www.mkb-brandstof.nl/laadpaal voor de verschillende contactopties);
  4. de Laadinstallatie niet demonteert of verplaatst en niet opent, geen wijzigingen aan de Laadinstallatie aanbrengt en daaraan geen controle-, onderhouds- of herstelwerkzaamheden verricht, en een en ander ook niet laat doen, behalve door Ons;
  5. Ons personeel in de gelegenheid stelt (zo vaak als Wij dat nodig achten) de Laadinstallatie te controleren, onderhouden, herstellen of verwijderen;
  6. ervoor zorgt dat de Laadinstallatie goed voor Ons bereikbaar is en blijft;
  7. de Laadinstallatie wordt behoed tegen beschadiging, waaronder kortsluiting, overbelasting en extreme invloeden van hitte, koude, vocht en extreme weersomstandigheden;
  8. de bestaande installatie (w.o. de leidingen, schakelaars, etc.) in de onroerende zaak in deugdelijke en goed onderhouden staat verkeert en vrij van defecten is, en in elk geval zodanig is ingericht dat de kans op storingen of defecten binnen algemeen aanvaarde normen en veiligheidseisen blijft;
  9. zorg draagt voor een adequate verzekering van de Laadinstallatie (al dan niet vallend onder de normale inboedel- en/of opstalverzekering) op basis van all-risk dekking.
 2. Wij verplichten Ons gedurende de looptijd van het Abonnement en zo lang Jij Je verplichtingen ten opzichte van Ons steeds behoorlijk nakomt:
  1. de Laadinstallatie zodanig te onderhouden dat deze veilig, doelmatig en bedrijfszeker kan functioneren;
  2. Storingen zo spoedig mogelijk op te volgen. Storingen met een spoedeisend karakter worden uiterlijk binnen 24 uur na aanmelding opgevolgd; Storingen die niet spoedeisend zijn, worden in overleg met Jou verholpen.
 3. De volgende Storingen vallen niet onder de Abonnementsprijs en worden volledig, d.w.z. inclusief arbeidsloon, materiaal en voorrijkosten, bij Je in rekening gebracht:
  1. Storingen die zijn ontstaan (mede) als gevolg van het door Jouw toedoen of nalaten niet kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden;
  2. Storingen die zijn ontstaan doordat er geen of een niet met de voorwaarden van de fabrikant(en) of leverancier(s) van de Laadinstallatie overeenkomende elektrische spanning aanwezig is op de Laadinstallatie;
  3. Storingen aan de Laadinstallatie die zijn veroorzaakt door blikseminslag, brand, beschadiging van de elektriciteitsbedrading of storingen in het elektriciteitsnet of andere oorzaken van buitenaf (een en ander voor zover niet veroorzaakt door een gebrek in de Laadinstallatie zelf);
  4. Storingen door onzorgvuldige bediening, het in de verkeerde stand staan van schakelaars, door onjuiste instellingen of door manipulatie;
  5. Storingen door water in de Laadinstallatie, tenzij sprake is van een gebrek aan de Laadinstallatie;
  6. Storingen als gevolg van tekortkomingen van de hardware of de software van een op de Laadinstallatie aangesloten voertuig of kabel;
  7. Storingen als gevolg van wijzigingen aan de Laadinstallatie die niet door Ons zijn aangebracht. Storingen aan onderdelen (leidingen, schakelaars, zekeringen, etc.) die niet behoren tot de Laadinstallatie.
 4. Uitgesloten van Onderhoud en/of Onze verplichting tot reparatie zijn esthetische schades zoals, krassen, deukjes en dergelijke, tenzij deze de werking of veiligheid van de Laadinstallatie nadelig kunnen beïnvloeden.

Artikel 8 – Energieverbruik; Creditering en Debitering van de kosten van gebruikte elektriciteit

  1. Een laadsessie omvat de periode tussen de aan- en afmelding bij de Laadoplossing. Aan- en afmelding geschiedt door middel van de autopas van MKB Brandstof. De Laadpaal kan ook worden gebruikt met een andere laadpas, maar alleen indien het gebruik van de Laadpaal volgens Jouw verzoek eerst voor die andere laadpas (of voor alle laadpassen) is opengesteld. Laadpassen worden uitgegeven door zogenaamde mobility service providers (ook kortweg ‘MSP’ genoemd). Je kunt de Laadpaal alleen (naast de autopas van MKB Brandstof) openstellen voor laadpassen die zijn uitgegeven door een MSP met roaming faciliteit op het netwerk waarop de Laadpaal is aangemeld.
  2. De elektriciteit die tijdens de laadsessie van de Laadpaal wordt afgenomen (energieverbruik in hoeveelheid kWh) wordt gemeten door de Laadoplossing en wordt door Ons geadministreerd. Wij registreren voor elke laadsessie het identificatienummer van de gebruikte pas, de datum, de tijdstippen van aanmelding en afmelding en de hoeveelheid afgeleverde elektrische energie. Deze informatie wordt door Ons gebruikt om te zorgen voor Creditering en voor Debitering. Ook hiervoor wordt het Data-abonnement gebruikt.

Creditering

  1. Creditering is een dienst die wij aan Jou als Abonnee verlenen als onderdeel van het Abonnement: we maken periodiek een Creditfactuur, bestemd voor de Gebruiker van de Laadinstallatie, om de kosten van de elektriciteit te vergoeden die via de Laadoplossing is geleverd. Die persoon kan Jij als Abonnee zijn, of een andere persoon bij wie de Laadoplossing op basis van Jouw Abonnement is geïnstalleerd (zoals bijvoorbeeld de medewerker bij wie de Laadoplossing is geïnstalleerd); het gaat om de persoon die (al dan niet via een andere persoon) de rekening van de energieleverancier betaalt. Het bedrag van die Creditfactuur betalen Wij uit op de rekening van de Gebruiker van de Laadinstallatie. De vergoeding op de Creditfactuur is gebaseerd op de hoeveelheid elektrische energie die is geladen tijdens de Laadsessies. De Laadsessies worden afzonderlijk weergegeven. Het ‘verbruik’ wordt tegen de geldende Tarieven afgerekend, dus: aantal kWh × Tarief.
  2. We gebruiken voor het Crediteren een of meer verschillende Tarieven. Welk Tarief van toepassing is, kun Je altijd terugvinden op Onze website www.mkb-brandstof.nl/laadpaal. Ook vind Je daar de basisbedragen van de Tarieven. Er zijn verschillende Tarieven om onderscheid te maken tussen:
   1. laadsessies met Jouw eigen autopas van MKB Brandstof op Jouw zakelijke elektriciteitsaansluiting (‘Zakelijk Thuisladen’);
   2. laadsessies met Jouw eigen autopas van MKB Brandstof op een particuliere elektriciteitsaansluiting (‘Particulier Thuisladen’) die op de Laadoplossing is aangesloten;
   3. Laadsessies met een andere laadpas dan Jouw eigen autopas van MKB Brandstof (‘Gastladen’).
  3. Wanneer een Tarief op nihil is vastgesteld, hoeven we voor laadsessies met dat Tarief geen Creditfactuur te maken.
  4. Tarieven voor Creditering worden door ons vastgesteld op basis van drie factoren: (i) de tarieven die MKB Brandstof hanteert voor laadsessies op laadpalen die niet bij het Abonnement horen; (ii) de bij ons bekende gemiddelde tarieven voor levering van elektrische energie aan particulieren (waarbij inbegrepen de netbeheerkosten) bij een leveringscontract zonder vaste looptijd, en (iii) geldende belastingwetten en beleidsregels van de bevoegde belastingautoriteiten. Deze factoren kunnen verschillend zijn voor particuliere en zakelijke aansluitingen op het elektriciteitsnetwerk. De Tarieven kunnen door ons op elk moment aan wijzigingen in die factoren worden aangepast. We informeren Jou daar vooraf over, per e-mail, ten minste acht (8) dagen voor de ingangsdatum van de wijziging.
  5. De Tarieven voor Creditering die gelden bij aanvang van het Abonnement, zijn vermeld in het Aanbod.
  6. Wanneer we met Jou speciale tariefafspraken hebben gemaakt, vind je die terug in het Aanbod.
  7. Het bedrag van de Creditfactuur wordt binnen 14 dagen na de datum van de factuur betaald middels bankoverschrijving op de bankrekening die toebehoort aan de persoon aan wie de Creditfactuur is gericht. Alleen bankrekeningen behorend tot banken binnen het SEPA-gebied kunnen worden gebruikt. Jij geeft aan ons het IBAN-nummer en de correcte tenaamstelling van de bankrekening door.
  8. De Creditering verzorgen wij periodiek; maandelijks, of met een andere interval, zoals op www.mkb-brandstof.nl/laadpaal aangegeven. Op de factuur voor de Creditering zijn alle laadsessies vermeld die met een autopas van MKB Brandstof zijn gedaan, en de laadsessies van Gastladen voor zover wij daarvoor van de desbetreffende MSP betaling hebben ontvangen (zie lid 12 van dit artikel).

Debitering

 1. Debitering is een dienst die Wij aan Jou als Abonnee verlenen als onderdeel van het Abonnement: Wij maken periodiek een Debetfactuur, gericht aan de MSP die de laadpas heeft uitgegeven, om voor Jou een betaling te krijgen voor het gebruik van de Laadoplossing (inclusief de tijdens de laadsessie geleverde elektriciteit).
 2. We gebruiken voor het Debiteren een of meer verschillende Tarieven. Welk Tarief van toepassing is, kun Je altijd terugvinden op Onze website www.mkb-brandstof.nl/laadpaal. Ook vind Je daar de basisbedragen van de Tarieven. Er zijn voor Debitering, net als voor Creditering (zie lid 4 van dit artikel) verschillende Tarieven, om onderscheid te maken tussen Zakelijk Thuisladen, Particulier Thuisladen en Gastladen (zie lid 4 van dit artikel). De Tarieven zijn altijd zo vastgesteld dat wordt aangesloten bij het tarief dat bij Creditering wordt vergoed; Wij verdienen daar dus niet aan.
 3. Wanneer een Tarief op nihil is vastgesteld, hoeven we voor laadsessies met dat Tarief geen Creditfactuur te maken.
 4. Elk Tarief kan door ons op elk moment aan marktomstandigheden en kostenfactoren worden aangepast. We informeren Jou daar vooraf over, per e-mail, ten minste acht (8) dagen voor de ingangsdatum van de wijziging.
 5. De Tarieven die bij aanvang van het Abonnement gelden voor Debitering, zijn vermeld in het Aanbod.
 6. Wanneer we met Jou speciale tariefafspraken hebben gemaakt, vind Je die terug in het Aanbod en/of in Jouw Dashboard.
 7. Op de factuur voor de Debitering die we aan Jou sturen, zijn alle laadsessies vermeld die met Jouw autopas van MKB Brandstof zijn gedaan, behalve de laadsessies waarvoor het Tarief nihil is. De Debetfactuur wordt gecombineerd met de maandbijdrage die je betaalt voor Je autopas van MKB Brandstof en de eventuele andere transacties die je daarmee doet, zoals brandstof tanken, parkeren en autowas. (Zie voor meer informatie hierover de website van MKB Brandstof en de ‘Afspraken met MKB Brandstof / Algemene voorwaarden’ van MKB Brandstof die je vindt op https://www.mkb-brandstof.nl/algemene-voorwaarden (of daarvoor in de plaats tredende voorwaarden). Daar vind Je ook de voorwaarden rond betaling van de factuur. Let op: de Debitering kan niet altijd voor dezelfde periode worden gefactureerd als de maandbijdrage en de eventuele andere transacties.
 8. De Debitering verzorgen wij periodiek; maandelijks, of met een andere interval, zoals op  [**WEBSITE] aangegeven). Let op: Incasso’s kunnen door MKB Brandstof ook tussentijds worden gedaan. Zie ook hiervoor de website van MKB Brandstof** en de Algemene Voorwaarden die horen bij de autopas van MKB Brandstof.
 9. MKB Brandstof verplicht zich ertoe om zich naar beste vermogen, maar binnen redelijke grenzen, in te spannen om, steeds binnen een in de markt gebruikelijke termijn, betaling voor het Gastladen te incasseren van de MSP die de laadpas heeft uitgegeven die voor het Gastladen is gebruikt. Hoewel niet-betaling door MSP’s voor zover ons bekend in de praktijk niet is voorgekomen, kan MKB Brandstof de volledige en tijdige betaling door een MSP niet garanderen. In die zin is het openstellen van de Laadoplossing voor Gastladen voor eigen rekening en risico.

Artikel 9 – Betalingen

  1. Voor de betalingen die Jij aan Ons verschuldigd bent kunnen wij gebruik maken van Jouw incassomachtiging die je (mede) afgeeft voor het incasseren van betalingen die je verschuldigd bent in verband met het gebruik van Je autopas van MKB Brandstof. Alle voorwaarden rond betalingen die zijn vermeld in de Algemene Voorwaarden van MKB Brandstof gelden zowel voor betalingen die verschuldigd zijn voor het gebruik van Je autopas van MKB Brandstof als voor het Abonnement en alle bijkomende betalingen die je ons verschuldigd bent. De voorwaarden in de volgende leden van dit artikel gelden specifiek voor betalingen die volgens deze Algemene Abonnementsvoorwaarden verschuldigd zullen zijn.
  2. De uiterste betaaldatum is 14 dagen na factuurdatum. Wij kunnen betalingen echter al op een eerder datum incasseren indien de verschuldigdheid vaststaat.

Betaling van de Abonnementsprijs

  1. De Abonnementsprijs wordt per maand vooraf of zo spoedig mogelijk daarna door middel van automatische incasso afgeschreven van Je rekening.
  2. De betaling van de eerste termijn van de Abonnementsprijs wordt geïncasseerd in de maand volgend op die waarin de Laadinstallatie is geïnstalleerd en in werking is gesteld.
  3. Het (tijdelijk of voor langere duur) niet gebruiken van de Laadinstallatie (bijvoorbeeld door afwezigheid), is geen geldige reden om de Abonnementsprijs niet of later te betalen.

Betaling van kosten bij aanvang van het Abonnement

  1. Het deel van de kosten voor het installeren van de Laadinstallatie dat Jij eventueel zelf moet betalen en het overeengekomen Meerwerk kunnen direct na aanvaarding van het Aanbod door ons worden gefactureerd en geïncasseerd. Let op: Je moet dus de bankrekening waarop wij incasseren van voldoende saldo voorzien. Wij sturen Jou in beginsel binnen vier weken na oplevering een eindfactuur voor deze kosten.

Betaling van laadkosten (Debitering)

  1. De laadkosten, zoals die op basis van deze Algemene Abonnementsvoorwaarden in rekening worden gebracht, worden gefactureerd en geïncasseerd volgens de voorwaarden die zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden van de autopas van MKB Brandstof.

Betaling van overige kosten

 1. Voor kosten waarvoor Wij niet uitdrukkelijk elders andere betalingsvoorwaarden hebben gesteld, waaronder ook kosten van herstel van storingen bedoeld in artikel 7 lid 3, worden in rekening gebracht en geïncasseerd zodra de desbetreffende Werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Artikel 10 – Niet nakomen betalingsverplichting

 1. Lukt het Ons niet om onze factuur (voor het Abonnement of voor het gebruik van de autopas van MKB Brandstof, of voor een ander bedrag dat je verschuldigd bent) te incasseren? Dan dien je de openstaande factuur zelf, uiterlijk op de uiterste betaaldatum te voldoen. Voldoe je daaraan niet, dan kunnen Wij ervoor kiezen om het Abonnement tijdelijk te onderbreken. Dit betekent dat Je niet van de Laadinstallatie gebruik kan maken, totdat Je de openstaande factuur zelf hebt betaald. Ook kunnen Wij ervoor kiezen om andere maatregelen te nemen en het Abonnement te beëindigen.
 2. Wij kunnen het Abonnement ook per direct door opzegging of ontbinding beëindigen indien met betrekking tot Jou sprake is van aanvraag of verlening van surseance van betaling, toepassing van de regeling schuldsanering of faillissement. Wij zijn in dat geval niet verplicht om Je hierover te berichten of om de zaak voor te leggen aan de rechter.
 3. Ook na het aangaan van het Abonnement kunnen Wij zekerheid bedingen voor Jouw betalingsverplichtingen met betrekking tot het Abonnement indien Wij goede grond hebben te vrezen dat Je de betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang Je in dat geval weigert of niet in staat bent zekerheid te stellen, zijn Wij gerechtigd de uitvoering van het Onderhoud op te schorten.
 4. Wanneer Je meermaals problemen hebt gehad met het tijdig en volledig betalen van de abonnementsprijs, kunnen Wij Je vragen de verschuldigde bedragen op een andere, door Ons aangegeven, wijze te voldoen. Eventuele extra kosten van die andere betaalwijze zijn voor Jouw rekening.

Artikel 11 – Beëindiging door Jou

 1. Je mag het Abonnement op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één volle kalendermaand; de opzegging geldt dan tegen het eind van die volle kalendermaand. Je opzegging moet schriftelijk of per e-mail worden gedaan. Op verzoek en in overleg kan het gebruik van de Laadoplossing eerder worden beëindigd.
 2. Wij deïnstalleren de Laadinstallatie en halen deze op. Hierbij kunnen wij gebruik maken van met Ons samenwerkende bedrijven.
 3. Indien Jij opzegt en de verstreken looptijd van het Abonnement minder dan vier (4) jaren bedraagt, ben Je de Opzegvergoeding van artikel 13 aan Ons verschuldigd.
 4. In afwijking van het vorige lid ben Je geen Opzegvergoeding verschuldigd als:
  • de Gebruiker van de Laadinstallatie gaat verhuizen en niet langer gerechtigd zal zijn tot (gebruik van) de onroerende zaak waar de Laadoplossing is geïnstalleerd; en
  • Jij ten minste één maand voorafgaand aan de verhuizing schriftelijk of per e-mail aan Ons hebt verzocht om met betrekking tot Jouw Laadoplossing een Abonnement af te sluiten met de door Jou genoemde persoon die het hiervoor genoemde leveringscontract overneemt en die gerechtigd zal zijn tot (gebruik van) de hiervoor bedoelde onroerende zaak, en
  • die persoon op de dan gebruikelijke wijze een Abonnement voor dezelfde Laadoplossing heeft aangevraagd en Wij die persoon hebben geaccepteerd als Abonnee. Met betrekking tot die aanvraag en acceptatie gelden de dan gebruikte Abonnementsprijzen en Algemene Abonnementsvoorwaarden of vervangende voorwaarden met betrekking tot aanvraag en acceptatie.
 5. Wanneer Wij ook na deugdelijke ingebrekestelling blijven tekortschieten in de behoorlijke nakoming van Onze verplichtingen onder het Abonnement, en die tekortkoming zo ernstig is dat voortzetting van het Abonnement redelijkerwijs niet van Jou kan worden verlangd, ben je bevoegd het Abonnement te ontbinden en is de Opzegvergoeding niet verschuldigd.
 6. Bij beëindiging in de loop van de maand blijft de abonnementsprijs over die maand volledig verschuldigd, behalve wanneer de beëindiging door Jou het gevolg is van Onze tekortkoming volgens het vorige lid.
 7. Ga Jij of gaat de Gebruiker van de Laadinstallatie verhuizen, maar wil Jij op het nieuwe adres een Laadinstallatie gebruiken? Neem dan contact met ons op om een passend voorstel te krijgen, waarbij zo mogelijk ook de Opzegvergoeding wordt aangepast.

Artikel 12 – Beëindiging door Ons

 1. Onverminderd Onze rechten om het Abonnement te ontbinden kunnen Wij in de navolgende gevallen het Abonnement per direct opzeggen:
  1. in gevallen waarin wordt gehandeld in strijd met een of meer bepalingen van artikel 5 lid 3, met artikel 5 lid 7 (onverminderd de bevoegdheid die Ons toekomt op grond van artikel 5 lid 8), of met artikel 7 lid 1;
  2. in geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of toepassing van de regeling schuldsanering natuurlijke personen, van faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Jou, of van een andere omstandigheid waardoor Je niet langer vrijelijk over Jouw vermogen kan beschikken, staat het Ons vrij om het Abonnement terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de aanvraag of de uitvoering het Abonnement te annuleren, zonder enige verplichting voor Ons tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Ons op Jou zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 2. Indien Wij een aanvang hebben genomen met de Werkzaamheden en Wij de Werkzaamheden niet kunnen voortzetten en/of opleveren in verband met een omstandigheid als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel of om een andere dringende reden die niet aan Ons is toe te rekenen, dan zijn Wij bevoegd om de Werkzaamheden en Onze diensten per direct te staken en de Laadpaal en eventueel andere delen van de Laadinstallatie retour te nemen en kan van Ons niet verwacht worden dat Wij de Huisinstallatie in de oorspronkelijke situatie terugbrengen. Indien Wij besluiten het Abonnement te willen nakomen, dan kunnen Wij additionele en kostenverhogende voorwaarden daaraan verbinden.
 3. Wij hebben te allen tijde de bevoegdheid, na deugdelijke ingebrekestelling, het Abonnement te ontbinden indien er sprake is van enige tekortkoming van Jou.
 4. In ieder geval is er sprake van een tekortkoming indien Je drie keer een betaling niet, niet volledig of niet tijdig hebt verricht.
 5. Indien Wij genoodzaakt zijn het Abonnement op grond van een (of meer) van de bepalingen van de voorgaande leden van dit artikel te ontbinden, ben Je de Opzegvergoeding van artikel 13 aan Ons verschuldigd. Wij behouden ons het recht voor om vergoeding van onze volledige schade met rente en kosten bij Je in rekening te brengen.
 6. Buiten de in de voorgaande leden van dit artikel genoemde gevallen, zijn Wij altijd bevoegd het Abonnement op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste twee kalendermaanden. Onze opzegging moet schriftelijk of per e-mail aan Jou worden verzonden. In dat geval ben je geen Opzegvergoeding aan ons verschuldigd.

Artikel 13 – Gevolgen van beëindiging; Deïnstallatie; Opzegvergoeding

 1. Indien het Abonnement (om een andere reden dan verkoop van de Laadinstallatie aan Jou) tot een einde is gekomen, hebben Wij het recht de Laadinstallatie en/of Laadpaal weg te nemen zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn. Verwijdering van de Laadinstallatie mag uitsluitend door een door Ons aangewezen monteur plaatsvinden. Je bent verplicht Ons toe te laten tot de omgeving waar(in) de Laadinstallatie en/of Laadpaal is geplaatst en daarvoor op Ons eerste verzoek een datum af te spreken die niet later zal zijn dan 14 dagen nadat Wij het verzoek doen om een afspraak te maken.
 2. Op grond van de bepalingen van artikel 11 of van artikel 12 kan een Opzegvergoeding verschuldigd zijn. Deze dient als compensatie voor de door Ons gemaakte (de-)installatie-/opstartkosten, welke niet kunnen worden terugverdiend doordat het Abonnement voortijdig is beëindigd.
 3. Het bedrag van de Opzegvergoeding is vermeld in ‘’Laadpaal Abonnement overeenkomst’’ en wordt na verloop van steeds één verstreken jaar van het Abonnement verlaagd met één vierde van de oorspronkelijke hoogte daarvan, totdat het bedrag nihil is geworden.
 4. In geval van beëindiging van het Abonnement op welke grond dan ook, gevolgd door deïnstallatie en verwijdering van de Laadinstallatie (de Laadpaal en eventuele andere zonder schade te verwijderen elementen), zijn wij niet verplicht de oorspronkelijke situatie te herstellen. Wel zullen wij, voor zover door of namens Jou in behoorlijke mate medewerking is verleend aan de deïnstallatie en verwijdering, de werkzaamheden op professionele wijze uitvoeren, met inachtneming van algemeen geldende veiligheidseisen.

Artikel 14 – Prijzen

 1. Tenzij we dat uitdrukkelijk anders aangeven, zijn alle bedragen vermeld exclusief btw en eventuele andere heffingen die door de bevoegde overheid worden voorgeschreven.
 2. Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen kunnen, nadat het Abonnement ten minste een jaar heeft geduurd, door Ons worden geïndexeerd op basis van de CBS-consumentenprijsindex (januari 2020 = 100) of een daarvoor in de plaats tredende vergelijkbare prijsindex.
 3. Indien de kosten die wij bij derden moeten maken voor het Data-abonnement worden verhoogd, zijn wij gerechtigd die verhoging, nadat het Abonnement ten minste een jaar heeft geduurd, aan Jou door te berekenen door verhoging van de Abonnementsprijs met het overeenkomstige bedrag.
 4. Indien Wij op enig moment door overheidsmaatregelen verplicht zullen zijn om additionele vergoedingen aan Je in rekening te brengen, dan zullen wij dit doen door verhoging van Abonnementsprijs met het overeenkomstige bedrag.

Artikel 15 – Onvoorziene omstandigheden

 1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, dan melden Wij dat zo spoedig mogelijk aan Je.
 2. Indien Wij Je niet kunnen bereiken, dienen Wij de Werkzaamheden en/of dienstverlening te onderbreken, behalve indien de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereisen.
 3. Eventuele extra kosten die Wij moeten maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door Jou worden vergoed.
 4. Indien de onvoorziene complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van de Werkzaamheden en/of dienstverlening bepalen.

Artikel 16 – Overmacht

 1. Wordt de uitvoering van Onze Werkzaamheden of de levering van de Laadoplossing (waaronder ook een essentieel onderdeel de daarbij horende diensten) of de nakoming van een ander deel van Onze verplichtingen tegenover Jou onmogelijk voor een duur die voor Jou of voor Ons redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, en kan de oorzaak daarvan Ons niet worden toegerekend, dan zijn wij gerechtigd het Abonnement te beëindigen, de uitvoering van de Werkzaamheden te (doen) beëindigen, en (delen van) de Laadinstallatie te (doen) demonteren en weghalen, zonder verplichting schade van welke soort ook te vergoeden.

Artikel 17 – Schade en kosten

 1. In de gevallen bedoeld in artikel 5 lid 8 dien Je de daarmee verband houdende kosten en schade te vergoeden, tenzij de daar bedoelde omstandigheden niet aan Jou kunnen worden toegerekend. Deze schade wordt op voorhand vastgesteld op een minimumbedrag van € 175, maar in plaats daarvan kunnen Wij vergoeding van de volledige kosten en schade vorderen. Hetzelfde geldt voor schade die ontstaat wanneer Jij of de Gebruiker van de Laadinstallatie niet voldoet aan wat wij volgens artikel 7 lid 1 mogen verwachten, wanneer sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 10 lid 1, of wanneer Jij of de Gebruiker van de Laadinstallatie op een andere manier schade voor Ons veroorzaakt.
 2. Ten aanzien van de uitvoering van Werkzaamheden draag Jij het risico voor schade veroorzaakt door:
  1. onjuistheden in de door of namens Jou verstrekte gegevens, de door Jou opgedragen werkzaamheden, of de door Jou verlangde constructies en werkwijzen;
  2. gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de Werkzaamheden worden verricht;
  3. (bodem)verontreiniging en/of milieubelastende stoffen (zoals bijvoorbeeld asbest) in of bij de (on)roerende zaak waaraan de Werkzaamheden worden verricht;
  4. gebreken in materialen of hulpmiddelen die door Jou ter beschikking zijn gesteld.
 3. Indien Wij in het kader van het Abonnement tegenover Jou aansprakelijk zijn voor geleden schade, dan kunnen Wij aansprakelijk zijn om door Jou aangetoonde directe (zaaks)schade die daarvan het gevolg is, te vergoeden. Wij zijn ten opzichte van Jou niet aansprakelijkheid voor indirecte schade en gevolgschade, waaronder bedrijfsschade, verlies van winst of inkomsten, immateriële schade en letselschade.
 4. Aan Ons kan in ieder geval niet worden toegerekend:
  1. schade veroorzaakt door de werking/aanleg van installaties en aansluitingen (of gebruik daarvan) die niet door Ons zijn aangelegd;
  2. schade door van buiten komend onheil, zoals blikseminslag;
  3. storingen in het elektriciteitsnet; overmacht;
  4. bedieningsfouten van een ander dan Wij zelf of Onze hulppersonen.
 5. Wij kunnen door Jou niet worden aangesproken op verhoogd elektriciteitsverbruik van de installatie, behalve wanneer:
  • Wij een fout hebben gemaakt bij het uitvoeren van de Werkzaamheden waardoor de Laadinstallatie meer elektrische energie verbruikt dan redelijkerwijs mag worden verwacht op basis van de fabrieksopgave van de Laadinstallatie, en
  • Je dit binnen 12 maanden na afronding van de Werkzaamheden kenbaar hebt gemaakt aan Ons, en
  • Je daarna Ons op eerste verzoek in de gelegenheid hebt gesteld om de gemaakte fout te herstellen. Alsdan vergoeden Wij aan Jou maximaal het bedrag dat Je maandelijks door de fout gedurende een periode van drie maanden teveel hebt betaald aan de betreffende leverancier.
 6. Onze aansprakelijkheid is altijd beperkt tot een bedrag van ten hoogste tweemaal het bedrag dat Jij, tot op het moment van ontstaan van het schadebrengende feit, in het kader van het Abonnement en de Werkzaamheden aan Ons hebt betaald. In geen geval kan het bedrag waarvoor Wij ten opzichte van Jou aansprakelijk zouden zijn hoger zijn dan € 25.000 per gebeurtenis. Indien Onze verzekeraars ons voor een gebeurtenis dekking verlenen zal Onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat Onze verzekeraars vergoeden.
 7. De beperkingen en uitsluitingen genoemd in dit artikel zijn niet van toepassing indien en voorzover uit wettelijke regels of jurisprudentie blijkt dat we die beperking of uitsluiting niet mogen toepassen of dat die toepassing of onredelijk bezwarend moet worden geacht.

Artikel 18 – Eigendom van de Laadinstallatie

 1. De Laadinstallatie is eigendom van MKB Brandstof (of van een aan MKB Brandstof verbonden partij). De Laadinstallatie is geschikt en bestemd om te verplaatsen (bijvoorbeeld bij verhuizing) en niet bestemd om de onroerende zaak waar de Laadinstallatie zal zijn geïnstalleerd, duurzaam (dat wil zeggen ook na beëindiging van het Abonnement) te dienen (onder meer omdat deze is bestemd om voertuigen te kunnen opladen). Voor zover (onderdelen van) de Laadinstallatie al niet van zichzelf roerende zaken is/zijn, beschouwen Jij en Wij deze als roerende zaken.
 2. Je mag de Laadinstallatie niet verkopen, vervreemden, in zekerheid verstrekken of op andere wijze bezwaren, aan een ander in gebruik geven (behalve door het toestaan van laadsessies), of Je in juridische zin als eigenaar van de Laadinstallatie gedragen.
 3. Je bent verplicht Ons in de gelegenheid te stellen de Laadinstallatie of alleen de Laadpaal te verwijderen indien Wij dat, mede in verband met de uitvoering van het Abonnement, noodzakelijk acht.
 4. Het Abonnement heeft niet (mede) als doel de eigendom aan Jou over te dragen. Voor het geval uit een juridische regel zou volgen dat de eigendom door zogenaamde ‘natrekking’ toch zou zijn overgegaan, geldt dat de Laadinstallatie (of alleen de Laadpaal, als wij dat bepalen) na demontage door ons kan worden opgehaald of aan Ons wordt overgedragen, en dat Wij daarmee dan de eigendom terug zullen hebben gekregen, zonder dat daarvoor een vergoeding aan Jou hoeft te worden betaald).
 5. Indien Wij om een reden die redelijkerwijs niet aan ons te wijten is, de Laadpaal niet onbelemmerd kunnen verwijderen en niet van Jou terugontvangen, dan zul je ons een boete van € 300 moeten betalen. Die boete is direct opeisbaar en niet voor matiging vatbaar. Jouw verplichtingen om de Opzegvergoeding te betalen blijft bestaan. Ook ben je verplicht de Abonnementsprijs te blijven betalen over de periode tot de dag waarop we de Laadpaal hebben terugontvangen. Bovendien moet je Ons de schade vergoeden die Wij daardoor hebben geleden of zullen lijden.
 6. Wij verrichten alleen die werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de verwijdering van, naar haar keuze, de Laadinstallatie en/of Laadpaal en Wij zijn niet gehouden tot het verrichten of laten verrichten van werkzaamheden om muren, vloeren, plafonds, leidingen, (onder)grond, bestrating, beplanting, etc. in de oorspronkelijke staat te herstellen.
 7. Je bent verplicht Ons onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer Je failliet wordt verklaard, surseance van betaling hebt aangevraagd of enig beslag op Je vermogen wordt gelegd, en voorts om onverwijld aan de curator, bewindvoerder of deurwaarder mee te delen dat de Laadinstallatie eigendom is van Ons.
 8. Bij verkoop van de onroerende zaak dien Je de koper mee te delen dat de Laadinstallatie op abonnementsbasis is verstrekt en dat dit met toebehoren eigendom is van Ons.
 9. Voor zover de bepalingen in de voorgaande leden van dit artikel niet zonder meer kunnen worden toegepast op de gehele Laadinstallatie, gelden deze in elk geval voor wat betreft de Laadpaal en de elementen van de Laadinstallatie die kunnen worden gedemonteerd zonder de functionaliteit van de overige delen van de elektrische installatie te beperken.

Artikel 19 – Privacy en gegevensbescherming

 1. Wij passen technische en organisatorische maatregelen toe ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen voor een veilige webomgeving. Voor de elektronische betaling zullen Wij eveneens passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 2. Wij vragen in het kader van het aangaan van een overeenkomst of het aanbieden van een offerte om persoonsgegevens van Jou en van de Gebruiker van de Laadoplossing. Deze gegevens worden gebruikt voor het beoordelen van de aanvraag, het uitvoeren van onze taken volgens het Abonnement, analyses, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Hierbij houden Wij ons aan de wettelijke regels. Verzamelde gegevens zullen nimmer worden doorverkocht of verhuurd aan derden. Artikel 9 van de Algemene Voorwaarden van MKB Brandstof zijn van overeenkomstige toepassing.
 3. Middels specifieke software en hardware zijn Wij in staat om de werking van de Laadinstallatie op afstand (via een digitale verbinding tussen de Laadinstallatie en de server van Ons/de fabrikant van de Laadinstallatie) te controleren door het digitaal uitlezen van gegevens. Dit systeem biedt vele voordelen. Zo kan op basis van deze gegevens worden vastgesteld of de Laadinstallatie onderhoud dan wel aanpassing c.q. reparatie behoeft, hetgeen van belang is in het kader van het abonnement.

In het kader van het bovenstaande doel zullen Wij /de fabrikant van de Laadinstallatie gegevens, betreffende de werking, van (individuele onderdelen van) de Laadinstallatie registreren, bewerken en zo nodig (tijdelijk) opslaan voor zover deze digitaal verbonden zijn met Ons/de fabrikant van de Laadinstallatie.

 

Artikel 20 – Wijzigingen voorwaarden en abonnement

 1. Wij kunnen de Abonnementsvoorwaarden steeds wijzigen. De wijzigingen worden voor invoering daarvan bekendgemaakt. Wijzigingen gelden ook voor Jouw Abonnement, ook als dat al is ingegaan.
 2. Indien Je een redelijke grond hebt om niet in te stemmen met een wijziging dan kun Je binnen 2 maanden na de bekendmaking het Abonnement beëindigen door opzegging. Slechts indien Je grond voor opzegging zwaarwegend is ben je geen Opzegvergoeding als genoemd in artikel 13 verschuldigd.
 3. De volgende wijzigingen gelden niet als een wijziging zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel:
  • wijziging van een gebruikt tarief voor Creditering of Debitering;
  • wijzigingen die niet direct of indirect tot een verhoging van de Abonnementsprijs leiden;
  • wijzigingen die geen nadelige verandering met zich meebrengen in de prestaties waarop Jij of de Gebruiker van de Laadinstallatie recht hebt, of waarvan het nadeel, gezien de wederzijdse belangen niet onredelijk groot is;
  • wijzigingen in het Abonnement of voorwaarden die naar aanleiding van een wijziging in de regelgeving door Ons zijn aangebracht.
 4. Het Abonnement met alle daarbij behorende voorwaarden blijft van kracht indien de rechtsvorm van Onze onderneming wordt omgezet en indien Wij onze onderneming of een deel daarvan overdragen, splitsen of fuseren. Wij mogen onze rechten en verplichtingen uit het Abonnement in die gevallen zonder Jouw voorafgaande toestemming overdragen aan een derde. Ook kunnen wij onze rechten op ontvangst van betalingen voor onze facturen om welke reden dan ook aan een derde overdragen.

Artikel 21 – Onze klachtenprocedure

Natuurlijk willen Wij dat Je tevreden bent over onze service. Wij zullen er alles aan doen om Jouw klacht naar tevredenheid op te lossen. Als Je vindt dat Je niet naar behoren bent geholpen door een van de medewerkers van Ons of met Ons samenwerkende installatiebedrijven dan hopen Wij dat van Je te vernemen. Tevreden klanten zijn van groot belang voor Ons. Wij zullen op de kortst mogelijke termijn contact met Je opnemen om gezamenlijk te kijken hoe wij een oplossing kunnen bieden. Je kunt ons bellen, mailen of schrijven met Jouw klachten.

 

MKB Ondernemers B.V.
Postbus 21310
3001 AH Rotterdam
Telefoon: 088 588 5858
laadpaal@mkb-brandstof.nl

 

Per e-mail zijn Wij te bereiken via https://www.mkb-brandstof.nl/diensten/laadpaal#contact-form.

 

Artikel 22 – Nog enkele juridische bepalingen

 1. Deze Algemene Abonnementsvoorwaarden gelden vanaf 01-01-2020.
 2. In geval van een tegenstrijdigheid tussen wat is vastgelegd in het Aanbod, en wat is vastgelegd in het document ‘’Laadpaal Abonnement overeenkomst’’ met deze daarbij behorende Algemene Abonnementsvoorwaarden, gaat wat in het document ‘’Laadpaal Abonnement overeenkomst’’ is vastgelegd voor op wat in het Aanbod is vastgelegd.
 3. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, dan zal deze worden geacht te zijn vervangen door een niet nietige of vernietigbare bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met de strekking van de nietige/vernietigbare bepaling.
 4. Op het Abonnement en de rechtsverhouding tussen Jou en Ons is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, is ten aanzien van alle geschillen tussen partijen uitsluitend de rechtbank Rotterdam bevoegd daarvan kennis te nemen tenzij Wij als dagvaardende of verzoekende partij kiezen voor de rechtbank die op grond van het toepasselijk regelend recht relatief bevoegd is in welk geval deze bevoegdheid toekomt.

Klaar om te bestellen?

De beste service van MKB Brandstof.

De kwaliteit en service van MKB Brandstof, ook bij je laadpaal.

Een laadpaal kopen is meer gedoe en meestal duurder.

Al je mobiliteitskosten fiscusproof op één verzamelfactuur: ook je laadpaal.