Algemene Voorwaarden
Laadpaal Kopen

Algemene Voorwaarden Laadpaal Kopen

Deze ‘Algemene Voorwaarden Laadpaal Kopen’ zijn bedoeld om duidelijk te maken wat Je van Ons mag verwachten en wat Wij van Jou verwachten als Jij Je Laadoplossing koopt en Je het bijbehorende Servicepakket afneemt bij MKB Brandstof. De Algemene Voorwaarden Laadpaal Kopen gelden als aanvulling op de voorwaarden die Je vindt in het document ‘Laadpaal Kopen Overeenkomst’ en de ‘Algemene Voorwaarden’ van MKB Brandstof. Die zijn ook voor Jou van toepassing, omdat Je het Servicepakket afneemt in combinatie met de autopas van MKB Brandstof.

Artikel 1 – De werkingssfeer van deze Algemene Voorwaarden Laadpaal Kopen

MKB Ondernemers B.V. (ook bekend onder haar handelsnaam MKB Brandstof), ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 24379003, gebruikt deze Algemene Voorwaarden Laadpaal Kopen om de voorwaarden vast te leggen die gelden voor alle aanvragen, aanbiedingen en (koop)overeenkomsten met betrekking tot de verkoop van Laadoplossingen en de levering van daarop betrekking hebbende Servicepakketten van MKB Brandstof.

Artikel 2 – Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden Laadpaal Kopen wordt met onderstaande woorden, wanneer ze geschreven zijn met een hoofdletter, bedoeld:
  • Aanbod: de door Ons en/of in Onze webomgeving gemaakte omschrijving van de Laadoplossing met daarbij behorende Prijs en Werkzaamheden en eventueel Bijkomende Kosten en van het Servicepakket dat aan Jou wordt voorgelegd voor acceptatie;
  • Basisprijs: de prijs van de Laadpaal en het standaard installatiepakket zoals geadverteerd door MKB Brandstof;
  • Bijkomende Kosten: Kosten die worden toegevoegd aan de Prijs omdat ze niet binnen het Installatiepakket vallen;
  • Creditering: de dienst die Wij Jou leveren, bestaande uit administratie en rapportage van Laadsessies en de uitbetaling van vergoedingen die daarmee samenhangen. Deze dienst is omschreven in artikel 9;
  • Creditfactuur: Onze factuur of een ander document dat Wij opmaken en verstrekken als specificatie bij de betaling die Wij doen als onderdeel van de Creditering;
  • Dashboard: Jouw online webomgeving op https://mijn.mkb-brandstof.nl/ met onder meer informatie over Jouw Servicepakket, Jouw autopas van MKB Brandstof en Jouw facturen;
  • Data-abonnement: het gebruik van het netwerk van een mobiele-communicatieprovider met een SIM-kaart in de Laadpaal, waarmee Wij met de Laadpaal kunnen communiceren;
  • Debetfactuur; Onze factuur of een ander document dat Wij als onderdeel van de Debitering opmaken en verstrekken om betaling te krijgen voor Laadsessies; 
  • Debitering: de dienst die Wij Jou leveren, bestaande uit administratie en rapportage van Laadsessies en het in rekening brengen van vergoedingen die daarmee samenhangen. Deze dienst is omschreven in artikel 9;
  • Elektrisch Voertuig: een voertuig met 2 wielen of meer, zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994, welk voertuig is geregistreerd bij de Rijksdienst voor Wegverkeer en geheel of gedeeltelijk door een elektromotor wordt aangedreven, waarvoor de elektrische energie geleverd wordt door een batterij en waarvan deze batterij kan worden opgeladen door middel van een voorziening buiten het voertuig, en dat voldoet aan alle wettelijke eisen en aan marktconforme technische standaarden;
  • Gebruiker van de Laadinstallatie: de persoon die gerechtigd is de elektriciteitsaansluiting te gebruiken en/of die gerechtigd is om de onroerende zaak waar de Laadinstallatie wordt geplaatst, te gebruiken;
  • Huisinstallatie: de bestaande elektrotechnische voorzieningen op de locatie van de Gebruiker van de Laadinstallatie ten behoeve van de plaatsing en inwerkingstelling van de Laadinstallatie;
  • Installatiepakket: Werkzaamheden en materiaal die nodig zijn om een Laadpaal op de Huisinstallatie aan te sluiten, waarbij tenminste zijn inbegrepen een kabeltraject van maximaal 5 meter strekkend, het plaatsen van een installatieautomaat, het deugdelijk monteren van de bekabeling, een datakabel t.b.v. Load Balancing. Het Installatiepakket omvat niet (de verzwaring van) de hoofdaansluiting en/of hoofdschakelaar van/door de netwerkbeheerder;
  • Koper / Jij / Jou / Je / Jouw: degene die (als natuurlijk persoon of rechtspersoon) een overeenkomst is aangegaan voor aankoop van een Laadoplossing of aan wie een Aanbod is gedaan, en de aan die persoon toebehorende zaken en vermogensrechten waarop de bepaling betrekking heeft;
  • Laadinstallatie: de Laadpaal, en de verbinding tussen de Laadpaal en de Huisinstallatie;
  • Laadoplossing: combinatie van een Laadinstallatie, tezamen met de dienstverlening door middel van het Servicepakket;
  • Laadsessie: het middels een laadkabel verbonden zijn van een Elektrisch Voertuig met de Laadpaal waarbij na aanmelding van een laadpas op die Laadpaal elektriciteit vanuit de Laadpaal aan het Elektrisch Voertuig wordt geleverd;
  • Laadpaal: de voorziening die bestemd is voor afgifte en eventuele teruglevering van elektriciteit ten behoeve van opladen en ontladen van (de batterijen van) Elektrische Voertuigen door middel van een, al dan niet vaste, laadkabel;
  • Load Balancing: de licentie op de load balancing functionaliteit waardoor de Laadpaal steeds het actuele stroomverbruik interpreteert en het laadvermogen hier dynamisch op aanpast om overbelasting van de stroomaansluiting te voorkomen;
  • Meerwerk: na het aangaan van de Laadpaal Kopen Overeenkomst uit te voeren Werkzaamheden en leveringen van materialen, die nodig zijn om door Jou gewenste toevoegingen aan de Huisinstallatie te realiseren, of die noodzakelijk blijken te zijn om de Laadinstallatie te installeren en te gebruiken terwijl Wij daarvan vooraf niet op de hoogte waren zodat ze niet inbegrepen zijn in wat was overeengekomen;
  • MSP: mobility service provider, ofwel een partij die een laadpas uitgeeft en de administratie verzorgt van Laadsessies met die laadpas;
  • Opzegvergoeding: de vergoeding die je eventueel moet betalen bij beëindiging van het Servicepakket binnen de minimale looptijd. Deze vergoeding is beschreven in artikel 12;
  • Prijs: Het geldbedrag dat we Jou volgens het Aanbod in rekening brengen voor de levering van de Laadpaal en de volledige installatie daarvan, bestaande uit de Basisprijs van de Laadpaal met het Installatiepakket en de eventuele Bijkomende Kosten, maar exclusief Meerwerk.
  • Servicepakket: het totaal aan diensten dat is aangeduid in artikel 3 lid 4;
  • Servicepakketprijs: de periodieke vergoeding die Jij aan Ons betaalt voor het Servicepakket;
  • Storing: een gebrek aan (een onderdeel of de werking van) de Laadoplossing, als gevolg waarvan een goed functioneren ervan tijdelijk of permanent onmogelijk is;
  • Storingsdienst: het geheel van handelingen gericht op onderzoek naar en/of verhelpen van de oorzaak van een Storing;
  • Tarief: de prijs die Wij gebruiken voor de berekening van de vergoeding per kWh elektriciteit, zoals beschreven in artikel 9;
  • Werkzaamheden: het geheel van de tussen Jou en Ons overeengekomen werkzaamheden en/of te leveren materialen voor het installeren van de Laadinstallatie;
  • Wij / Ons / Onze: MKB Ondernemers B.V., gevestigd te Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de K.v.K. onder nummer 24379003, een onderneming die bedrijfsmatig Laadoplossingen en andere mobiliteitsdiensten biedt, en de aan deze onderneming toebehorende zaken en vermogensrechten waarop de bepaling betrekking heeft.

 2. Waar woorden die in enkelvoudsvorm zijn gedefinieerd, worden gebruikt in meervoudsvorm, hebben ze dezelfde betekenis als in het enkelvoud.

Artikel 3 – Ons Aanbod; Prijs

 1. Ons Aanbod geldt voor Jou persoonlijk voor dertig (30) dagen vanaf de dag waarop We het hebben verzonden of in Onze webomgeving voor Jou toegankelijk hebben gemaakt, tenzij We daarbij een andere termijn noemen. Als Je het Aanbod niet binnen de termijn accepteert, kun Je er geen aanspraak meer op maken. We kunnen het Aanbod op verzoek verlengen of een nieuw Aanbod maken.
 2. In Ons Aanbod vind je een omschrijving van de Laadoplossing die Wij zullen leveren op de locatie van de Gebruiker van de Laadinstallatie, met het daarbij behorende Servicepakket, de voorziene extra Werkzaamheden die voor het realiseren van de Laadinstallatie vereist zijn, en eventueel voorzien Meerwerk. Die locatie moet zijn gelegen in Nederland; Wij kunnen niet altijd een passende aanbieding maken voor locaties op de Waddeneilanden.
 3. De Prijs is gebaseerd op een standaard Laadinstallatie en de vooraf bepaalde Bijkomende Kosten voor Jouw situatie. Indien voor het installeren van de Laadinstallatie méér werkzaamheden en/of materialen benodigd zijn dan waarmee we rekening hebben gehouden voor een standaard Laadinstallatie en méér dan in het Aanbod is omschreven, dan geven Wij Je zo spoedig mogelijk, in ieder geval vóór installatie van de Laadinstallatie, een gespecificeerde kostenopgave. De extra kosten van deze werkzaamheden kunnen niet in de Prijs worden verrekend en moeten daarom apart worden betaald (zie artikel 10 lid 3).
 4. Het Servicepakket bestaat uit het Dashboard, het Data-abonnement, de Debitering en Creditering, Storingsdienst en Load Balancing. De Servicepakketprijs omvat de gebruiksvergoeding voor het Servicepakket (met uitzondering van kosten die onder de bepaling van artikel 8 lid 5 vallen).
 5. Door een Laadpaal Kopen Overeenkomst aan te vragen, sta Je ervoor in dat de onroerende zaak waar de Laadinstallatie wordt geplaatst door Jou en/of door de Gebruiker van de Laadinstallatie mag worden gebruikt, ook om de Laadoplossing daar te laten installeren en te gebruiken, en dat Jij of de Gebruiker van de Laadinstallatie daar altijd toegang toe hebt, ook om de Laadpaal weer te laten verwijderen, en dat de Gebruiker van de Laadoplossing gerechtigd is de elektriciteitsaansluiting voor de Laadinstallatie te gebruiken, en dat derden van wie toestemming voor de installatie nodig zou kunnen zijn, die toestemming daadwerkelijk (en op verzoek aantoonbaar) hebben verleend.
 6. Ons Aanbod komt deels tot stand op basis van informatie en wensen die Jij aan Ons verstrekt. Of deze informatie correct is en Je wensen uitvoerbaar zijn, kunnen Wij maar in beperkte mate controleren. Wij hanteren algemene ervaringsregels om deze informatie en wensen te vertalen in een Aanbod, mede gebaseerd op door de fabrikanten en leveranciers van de Laadinstallatie verstrekte informatie en feiten of omstandigheden van algemene bekendheid. Ons Aanbod kan door Jou op geen enkele wijze worden opgevat als een (maatwerk)advies. Je moet zelf voldoende onderzoek doen voordat je Ons Aanbod aanvaardt.
 7. Wij brengen het Aanbod zorgvuldig tot stand en maken gebruik van afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod binden Ons echter niet.
 8. Aan het tot stand brengen van het Aanbod zijn voor Jou geen kosten verbonden, tenzij Wij dit vooraf schriftelijk of digitaal aan Je kenbaar maken.
 9. Je bent je ervan bewust dat de in of bij het Aanbod genoemde datums voor het starten van Werkzaamheden indicatief zijn. De definitieve datum waarop de Werkzaamheden zijn ingepland, worden door Ons na aanvaarding van het Aanbod aan Je bevestigd, waarbij rekening wordt gehouden met de door Jou opgegeven voorkeurdatums. Datums en termijnen gelden echter nooit als fatale datums.

Artikel 4 – Totstandkoming van koop en de overeenkomst voor het Servicepakket

 1. Onze overeenkomst met Jou tot verkoop en levering van de Laadinstallatie en levering van het Servicepakket komt tot stand op het moment waarop Je het document ‘Laadpaal Kopen Overeenkomst’ rechtsgeldig hebt getekend en aan Ons hebt geretourneerd (scan of foto), door middel van e-mail aan laadpaal@mkb-brandstof.nl of hebt geüpload naar www.mkb-brandstof.nl/laadpaal.
 2. Wij bevestigen zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod.
 3. Het is belangrijk voor Ons dat – voor zover de wet Ons dat toestaat – Wij Ons ervan op de hoogte kunnen stellen of Jij naar verwachting aan Jouw betalingsverplichtingen kunt voldoen, en dat Wij ook informatie kunnen inwinnen over andere feiten en factoren die voor Ons van belang zijn om vast te stellen of het voor Ons verantwoord is om de Laadpaal Kopen Overeenkomst met Jou aan te gaan, je het Servicepakket te leveren en je een autopas ter beschikking te stellen. Op basis van dit onderzoek kunnen Wij besluiten het Aanbod in te trekken en je als Koper te weigeren of om bijzondere voorwaarden te stellen, ook als het Aanbod al door Je is aanvaard, en een eventueel al tot stand gekomen Laadpaal Kopen Overeenkomst door een schriftelijke mededeling te ontbinden. Wij zijn niet verplicht om die beslissing te motiveren.
 4. Als voor het installeren van de Laadinstallatie méér werkzaamheden en/of materialen benodigd zijn dan wat is inbegrepen in Basisprijs en/of als Bijkomende Kosten is overeengekomen, worden de Werkzaamheden pas ingepland en/of aangevangen nadat Onze factuur daarvoor is voldaan. Wordt die factuur niet binnen de betalingstermijn voldaan, dan kan de Laadpaal Kopen Overeenkomst door een schriftelijke mededeling door Ons worden ontbonden.
 5. De Servicepakketprijs is verschuldigd vanaf de eerste dag waarop de Laadinstallatie werkend is opgeleverd.

Artikel 5 – Installatie van de Laadinstallatie

 1. Wij zullen de Laadinstallatie (laten) installeren op het in het Aanbod genoemde adres van de Gebruiker van de Laadinstallatie, op de door Ons goedgekeurde locatie op dat adres.
 2. Voor de uitvoering van de Werkzaamheden kunnen Wij gebruik maken van met Ons samenwerkende bedrijven. Wij hoeven dit niet vooraf aan Jou mee te delen.
 3. Om de Installatie tijdig en efficiënt te laten verlopen, is Jouw tijdige en efficiënte medewerking nodig. Wanneer Jij niet zelf de Gebruiker van de Laadinstallatie bent, geldt datzelfde voor die persoon, en moet Jij dat duidelijk met die persoon afspreken. Jij moet, eventueel dus met die persoon, in elk geval tijdig zorgen dat:
  1. de autopas van MKB Brandstof die bij het Servicepakket hoort, tijdig is aangevraagd en aan de voorwaarden voor de ontvangst daarvan zal zijn voldaan, en dat deze pas tijdens de Werkzaamheden op de locatie van de Gebruiker van de Laadinstallatie beschikbaar is;
  2. voor de Werkzaamheden benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) beschikbaar zijn;
  3. overige voor de Werkzaamheden te verschaffen gegevens beschikbaar zijn. Wij geven hiervoor desgewenst aanwijzingen;
  4. de Laadinstallatie op de afgesproken datum en tijd in ontvangst wordt genomen en dat daarvoor door of namens Jou als goed huisvader voor wordt gezorgd, ten minste tot het moment waarop Wij de Werkzaamheden hebben afgerond en de Laadinstallatie werkend hebben opgeleverd;
  5. Wij bij de uitvoering van de Werkzaamheden gebruik kunnen maken van een opslagruimte, dat Wij mogen aannemen dat Wij daarvoor bij voorbaat toestemming hebben, dat Wij die opslagruimte ongestoord kunnen gebruiken en dat je als een goed bewaarder voor de zaken in de opslagruimte zorgt;
  6. Wij in de gelegenheid zullen zijn de Werkzaamheden te verrichten op de ingeplande datum die Wij aan Jou hebben bevestigd;
  7. door derden uit te voeren Werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot Onze Werkzaamheden behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de Werkzaamheden daardoor geen vertraging ondervindt, en dat indien daarbij toch vertraging optreedt, Wij daarvan zo spoedig mogelijk, uiterlijk aan het begin van de werkdag vóór aanvang van de Werkzaamheden in kennis worden gesteld;
  8. de locatie waar waar Werkzaamheden moeten worden verricht, in behoorlijke staat verkeert, (bezem)schoon is en eenvoudig en veilig kan worden bereikt door de installateur (mede met het oog op arbeidsomstandighedenregelgeving). Deze verplichting geldt voor de gehele duur van het Servicepakket;
  9. voor de Werkzaamheden toegang tot en gebruik van aansluitingen voor elektrische energie en water kosteloos voor Ons beschikbaar zijn.
 4. Wij zullen de Werkzaamheden goed, deugdelijk en overeenkomstig de bepalingen van de Laadpaal Kopen Overeenkomst (laten) uitvoeren.
 5. Als een vaste datum van oplevering is afgesproken, dan spannen Wij Ons er in redelijke mate voor in om de Werkzaamheden op deze datum af te ronden. Als een vermoedelijke datum van afronding van de Werkzaamheden is overeengekomen, worden de Werkzaamheden op of omstreeks deze datum afgerond.
 6. De Werkzaamheden worden door Ons zo veel mogelijk verricht binnen de normale werktijden (maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur), tenzij anders overeengekomen.
 7. In voorkomende gevallen kunnen Wij je wijzen op de op het eerste gezicht opgemerkte en voor de Werkzaamheden relevante:
  • onjuistheden in de opgedragen Werkzaamheden;
  • onjuistheden in de door Jou verlangde constructies en werkwijzen;
  • gebreken van de (on)roerende zaak waar de Werkzaamheden wordt verricht;
  • (bodem)verontreiniging en/of milieubelastende stoffen (zoals bijvoorbeeld asbest) in of bij de (on)roerende zaak waar de Werkzaamheden wordt verricht;
  • gebreken in of ongeschiktheid van de elektrische installatie en andere materialen of hulpmiddelen die door Jou worden gebruikt of ter beschikking zijn gesteld;
  • onjuistheden in de door of namens Jou verstrekte gegevens;
  • tekortkomingen van Jouw kant in het nakomen van waartoe je verplicht bent volgens lid 3 van dit artikel.
 8. Wanneer niet wordt voldaan aan wat is bepaald in lid 3 van dit artikel, of wanneer zich een situatie voordoet die is genoemd in lid 7 van dit artikel, of wanneer andere omstandigheden zich voordoen die ertoe leiden dat de aanvang of voortgang van de Werkzaamheden wordt vertraagd of dat de Werkzaamheden zelfs geheel of gedeeltelijk niet kunnen plaatsvinden, geldt dat:
  1. Wij zo mogelijk de Werkzaamheden voortzetten indien de extra kosten naar verwachting een bedrag van € 300,00 niet overschrijden. In dat geval dienen de extra kosten tot een bedrag van € 300,00 door Jou te worden betaald, tenzij de oorzaak aan Ons te wijten is. Dit geldt als Meerwerk;
  2. Wij de Werkzaamheden onderbreken of beëindigen indien de extra kosten naar verwachting een bedrag van € 300,00 wel overschrijden, om eerst schriftelijk of digitaal goedkeuring van Jou te vragen voor de extra kosten. Wil Jij de extra kosten dan niet betalen, dan geeft dit Ons het recht de Laadpaal Kopen Overeenkomst te ontbinden of anderszins te beëindigen indien redelijkerwijs niet tijdig en tegen aanvaardbare kosten een oplossing kan worden gerealiseerd. Zie artikel 17 voor de gevolgen voor de tot op dat moment veroorzaakte kosten, en voor het geval sprake zal zijn van schade.
 9. De Laadinstallatie geldt als werkend opgeleverd zodra een Laadsessie op de Laadpaal is gedaan met de autopas van MKB Brandstof van de Koper.
 10. Na het opleveren van de Werkzaamheden vormen de Laadpaal en het Installatiepakket onderdeel van de Laadinstallatie en geldt dat Wij aan Onze verplichting tot levering van de eigendom van de Laadpaal hebben voldaan.

Artikel 6 – Meerwerk

 1. Je kunt met Ons, nadat de Laadpaal Kopen Overeenkomst tot stand is gekomen, maar alleen voordat de Werkzaamheden zijn begonnen, Meerwerk overeenkomen. Daarbij maken Wij afspraken met Jou over de extra Werkzaamheden en materialen die nodig zijn voor aansluiting op en aanpassing van de Huisinstallatie, de prijs en de oplevering van het Meerwerk.
 2. Met betrekking tot tijdig door Jou opgedragen Meerwerk kunnen Wij alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien Wij Jou tijdig hebben gewezen op de daaruit voortvloeiende kosten, tenzij Je dit reeds zelf had moeten begrijpen.
 3. Meerwerk voor een totaalbedrag hoger dan € 300,00 wordt direct bij het maken van de afspraken schriftelijk dan wel via elektronische weg vastgelegd.
 4. Met betrekking tot Meerwerk in spoedeisende omstandigheden geldt artikel 5 lid 8.

Artikel 7 – Garantie en gebreken

 1. Jij dient de Laadinstallatie bij levering en na uitvoering van de Werkzaamheden te controleren op schade, gebreken of fouten (hierna in dit artikel aangeduid als: “gebreken”). Ook de levering van diensten die onderdeel uitmaken van het Servicepakket dien Jij zonder onnodig uitstel te controleren.
 2. Zichtbare gebreken meld je steeds binnen 7 dagen na levering of na constatering, schriftelijk en gedocumenteerd, met een duidelijke beschrijving van de aard van het gebrek.
 3. Wanneer de fabrikant of Onze leverancier van de Laadpaal of van andere onderdelen van de Laadinstallatie Ons daarom vraagt, ben Jij verplicht het betreffende onderdeel ter beschikking te stellen om aan die fabrikant of leverancier te zenden. Jij stelt Ons in de gelegenheid om de betreffende onderdelen te demonteren en op te halen.
 4. Indien op Jouw verzoek specifieke onderdelen zijn geleverd die niet direct betrekking hebben op de Laadinstallatie, verlenen Wij alleen een garantie op Werkzaamheden overeenkomstig lid 7 van dit artikel en gelden voor geleverde materialen alleen garanties volgens de wet dan wel een eventuele geldende uitgebreide of beperkte fabrieksgarantie.
 5. Geschillen tussen Jou en Ons over geconstateerde gebreken geven Jou niet het recht om betalingen op te schorten.
 6. Onderdelen van de Laadinstallatie met gebreken kunnen alleen aan Ons worden geretourneerd na Onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Tenzij die onderdelen door of in opdracht van Ons zijn gedemonteerd, is demontage voor Jouw rekening en risico; hetzelfde geldt voor terugzending. Acceptatie van de geretourneerde onderdelen of een onderzoek van het gebrek door Ons, door Onze leverancier of door de fabrikant leidt er niet vanzelf toe dat Jij aanspraak kan maken op enige vergoeding of andere tegemoetkoming.
 7. Wij garanderen dat Werkzaamheden voldoen aan de eisen van goed vakmanschap; deze garantie geldt voor 12 maanden na het uitvoeren van de Werkzaamheden. Wij garanderen dat de door Ons geleverde Laadpaal en andere onderdelen van de Laadinstallatie vrij zijn van gebreken; deze garantie geldt voor 24 maanden vanaf het moment dat Wij de Laadinstallatie werkend hebben opgeleverd.
 8. De door Ons gegeven garanties houden in dat Wij binnen de geldende garantietermijn genoemd in lid 7 gebreken zullen (doen) herstellen en/of vervangende onderdelen zullen leveren inclusief de voor herstel of vervanging benodigde Werkzaamheden.
 9. Onze garanties gelden niet in geval van misbruik, gebruik voor een ander doel dan het opladen van een Elektrisch Voertuig, gebruik in strijd met gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen, ondeskundig of foutief uitgevoerde onderhouds-, onderzoeks- of reparatiewerkzaamheden, aanpassing, demontage of verplaatsing die niet door of namens Ons is verricht, gebruik in de nabijheid van explosieve of licht ontvlambare stoffen of in of dichtbij water, opzettelijke beschadiging of vandalisme of andere oorzaken van buitenaf waarvoor Wij niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden of aan overmacht te wijten zijn.
 10. Onze garanties vervallen in elk geval indien niet is voldaan aan de voorschriften die zijn gegeven in artikel 8 lid 1.
 11. Onze garanties zijn niet van toepassing in geval van niet goed functioneren van de Laadinstallatie die direct of indirect het gevolg zijn van storing op het elektriciteitsnet of als gevolg van normale slijtage.
 12. De garantiebepalingen van dit artikel sluiten alle andere garantiebepalingen of soortgelijke regelingen met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of andere garantie uit, voor zover beperking of uitsluiting wettelijk is toegestaan.

Artikel 8 – Gebruik van de Laadoplossing; Verplichtingen van de Koper, verplichtingen van de Gebruiker van de Laadinstallatie; Onderhoud en Storingen

 1. Voor een goede werking van de Laadoplossing, voor het borgen van de veiligheid van de Laadinstallatie, voor het van toepassing zijn van Onze garanties die in artikel 7 zijn beschreven, en voor de continuïteit en goede uitvoering van Onze dienstverlening volgens het Servicepakket is het essentieel dat Jij en elke Gebruiker van de Laadinstallatie:
  1. de Laadpaal enkel gebruikt en laat gebruiken voor opladen en ontladen van Elektrische Voertuigen;
  2. de door Ons gegeven aanwijzingen voor het gebruik opvolgt;
  3. het niet of niet behoorlijk functioneren van de Laadinstallatie zo snel mogelijk aan Ons meldt. Storingen kunnen op werkdagen worden gemeld tussen 8.00 en 18.00 uur op het telefoonnummer van MKB Brandstof 088 588 5858 (of kijk op www.mkb-brandstof.nl/laadpaal voor de verschillende contactopties);
  4. de Laadpaal niet demonteert of verplaatst en niet opent, geen wijzigingen aan de Laadinstallatie aanbrengt en daaraan geen controles, werkzaamheden voor onderhoud of herstel verricht, een en ander ook niet laat doen, behalve door Ons;
  5. Ons personeel in de gelegenheid stelt de Laadinstallatie zonodig te controleren, onderhouden, herstellen of verwijderen;
  6. ervoor zorgt dat de Laadinstallatie voor Ons goed bereikbaar is en blijft;
  7. zorgt dat de Laadinstallatie steeds wordt behoed tegen beschadiging, waaronder kortsluiting, overbelasting en extreme invloeden van hitte, koude, vocht en extreme weersomstandigheden;
  8. de bestaande installatie (w.o. de leidingen, schakelaars, etc.) in de onroerende zaak in deugdelijke en goed onderhouden staat verkeert en vrij van defecten is, en in elk geval zodanig is ingericht dat de kans op storingen of defecten binnen algemeen aanvaarde normen en veiligheidseisen blijft.

  Wanneer Jij of de Gebruiker van de Laadinstallatie in handelingen verricht of toestaat of juist nalaat handelingen te (doen) verrichten die in strijd zijn met deze bepaling, dan is dat voor Ons voldoende grond om, voor zover dat dan niet onredelijk is, de genoemde garanties en verplichtingen met betrekking tot het Servicepakket niet onverkort na te komen.

 2. Als de Laadpaal op een locatie is geplaatst waar geen of geen stabiele verbinding met een mobiel datanetwerk bestaat, kunnen Wij niet garanderen dat Wij kunnen inloggen op de Laadpaal op het moment van een storing, en de storing zo direct en/of op afstand kunnen proberen te herstellen.
 3. Als de Laadpaal op een locatie is geplaatst waar geen of geen stabiele verbinding met een mobiel datanetwerk bestaat, kunnen Wij niet garanderen dat de laadtransacties (volledig) worden verwerkt.
 4. Wij verplichten Ons gedurende de looptijd van het Servicepakket en zo lang Jij Je verplichtingen ten opzichte van Ons steeds behoorlijk nakomt, Storingen die je bij Ons hebt gemeld, zo spoedig mogelijk op te volgen.
 5. Storingen en defecten waarop de garantie volgens artikel 7 niet van toepassing zijn, vallen niet onder de Servicepakketprijs. Wanneer je Ons inschakelt om deze te verhelpen, worden de kosten volledig, d.w.z. inclusief arbeidsloon, materiaal en voorrijkosten, bij Je in rekening gebracht. Reparaties en werkzaamheden waarvan de kosten inclusief starttarief niet meer dan € 300,00 zullen bedragen, worden zonder verdere toestemming uitgevoerd en in rekening gebracht. Indien de extra kosten naar verwachting een bedrag van € 300,00 wel overschrijden, zullen We eerst schriftelijk of digitaal goedkeuring van Jou vragen voor de extra kosten. Wil Jij de extra kosten dan niet betalen, dan geeft dit Ons het recht het Servicepakket te beëindigen. Reeds gemaakte kosten kunnen door Ons tot het bedrag van € 300,00 in rekening worden gebracht.

Artikel 9 – Energieverbruik; Creditering en Debitering van de kosten van gebruikte elektriciteit

 1. De Laadpaal is open te stellen voor laadpassen die zijn uitgegeven door een laadpasaanbieder met roaming-faciliteit op het netwerk waarop de Laadpaal is aangemeld, zoals de autopas van MKB Brandstof.
 2. Met een door zo’n laadpasaanbieder uitgegeven laadpas kan een Laadsessie worden gestart en gestopt.
 3. Een Laadsessie omvat de periode tussen de aanmelding en de afmelding bij de Laadpaal.
 4. De gedurende een Laadsessie afgenomen elektriciteit (verbruik in aantal kWh) wordt gemeten door de Laadpaal en wordt door Ons geadministreerd (identificatienummer van de gebruikte pas, de datum, de tijdstippen van aanmelding en afmelding en de hoeveelheid geleverde elektrische energie). Deze informatie, verzameld via het Data-abonnement, wordt door Ons gebruikt om te zorgen voor Creditering en voor Debitering.
 5. De vergoeding voor afgenomen elektriciteit bedraagt: aantal kWh × Tarief.
 6. Het Tarief zoals dat geldt bij aanvang van de overeenkomst, is vermeld in de Laadpaal Kopen Overeenkomst. Het Tarief wordt in overleg met Ons door Jou bepaald, waarbij Wij Ons het recht voorbehouden eventuele opslagen die verband houden met de kosten van Onze dienstverlening, bijvoorbeeld voor het mogelijk maken van roaming, in het Tarief te verwerken.
 7. Wij actualiseren de Tarieven maximaal twee maal per jaar, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de bij Ons bekende gemiddelde tarieven voor levering van elektrische energie aan particulieren (waarbij inbegrepen de netbeheerkosten) bij een leveringscontract zonder vaste looptijd. Daarnaast mag Jij het tarief voor Creditering twee maal per jaar in overleg met Ons laten aanpassen, waarbij aansluiting wordt gezocht bij het elektriciteitstarief dat de Gebruiker op de eigen aansluiting betaalt.
 8. Creditering

 9. Creditering is een dienst die Wij aan Jou als Koper verlenen als onderdeel van het Servicepakket: we maken periodiek een Creditfactuur, bestemd voor de Gebruiker van de Laadinstallatie, om de kosten van de elektriciteit te vergoeden die via de Laadpaal is geleverd. Die persoon kan Jij als Koper zijn, of een andere persoon bij wie de Laadoplossing is geïnstalleerd (zoals bijvoorbeeld bij een medewerker); het gaat om de persoon die (al dan niet via een andere persoon) de rekening van de energieleverancier betaalt. Het bedrag van die Creditfactuur betalen Wij uit op de rekening van de Gebruiker van de Laadinstallatie. De vergoeding op de Creditfactuur is gebaseerd op de hoeveelheid elektrische energie die is geladen tijdens de Laadsessies. De Laadsessies worden afzonderlijk weergegeven. Het ‘verbruik’ wordt tegen de geldende Tarieven afgerekend, dus: aantal kWh × Tarief.
 10. We gebruiken voor het Crediteren een of meer verschillende Tarieven om onderscheid te maken tussen:
  1. Laadsessies met Jouw eigen autopas van MKB Brandstof op Jouw zakelijke elektriciteitsaansluiting (‘Zakelijk Thuisladen’);
  2. Laadsessies met Jouw eigen autopas van MKB Brandstof op een particuliere elektriciteitsaansluiting (‘Particulier Thuisladen’) die op de Laadoplossing is aangesloten;
  3. Laadsessies met een andere laadpas dan Jouw eigen autopas van MKB Brandstof (‘Gastladen’).
 11. Wanneer een Tarief op nihil is vastgesteld, hoeven we voor Laadsessies met dat Tarief geen Creditfactuur te maken.
 12. Tarieven voor Creditering worden door Ons vastgesteld op basis van drie factoren:
  (i) in geval van Gastladen: de bij Ons bekende gemiddelde tarieven voor gebruik van laadpalen in het publieke domein;

  (ii) in geval van Particulier Thuisladen: de bij Ons bekende gemiddelde tarieven voor levering van elektrische energie aan particulieren (waarbij inbegrepen de netbeheerkosten) bij een leveringscontract zonder vaste looptijd; en
  (iii) geldende belastingwetten en beleidsregels van de bevoegde belastingautoriteiten. Deze factoren kunnen verschillend zijn voor particuliere en zakelijke aansluitingen op het elektriciteitsnetwerk. De Tarieven kunnen door Ons op elk moment aan wijzigingen in die factoren worden aangepast. We informeren Jou daar vooraf over, per e-mail, ten minste acht (8) dagen voor de ingangsdatum van de wijziging.

 13. De Tarieven voor Creditering die gelden bij aanvang van het Abonnement, zijn vermeld in het Aanbod.
 14. Wanneer we met Jou speciale tariefafspraken hebben gemaakt, vind je die terug in het Aanbod.
 15. Het bedrag van de Creditfactuur wordt binnen 14 dagen na de datum van de factuur betaald middels bankoverschrijving op de bankrekening die toebehoort aan de persoon aan wie de Creditfactuur is gericht. Alleen bankrekeningen behorend tot banken binnen het SEPA-gebied kunnen worden gebruikt. Jij geeft aan Ons het IBAN-nummer en de correcte tenaamstelling van de bankrekening door.
 16. De Creditering verzorgen Wij periodiek; maandelijks, of met een andere interval, zoals op www.mkb-brandstof.nl/laadpaal aangegeven. Op de factuur voor de Creditering zijn alle Laadsessies vermeld die met een autopas van MKB Brandstof zijn gedaan, en de Laadsessies van Gastladen voor zover Wij daarvoor van de desbetreffende MSP betaling hebben ontvangen (zie lid 24 van dit artikel)
 17. Debitering

 18. Debitering is een dienst die Wij aan Jou als Koper verlenen als onderdeel van het Servicepakket: Wij maken periodiek een Debetfactuur, gericht aan de MSP die de laadpas heeft uitgegeven, om voor Jou een betaling te krijgen voor het gebruik van de Laadoplossing (inclusief de tijdens de Laadsessie geleverde elektriciteit).
 19. Er zijn voor Debitering, net als voor Creditering verschillende Tarieven, om onderscheid te maken tussen Zakelijk Thuisladen, Particulier Thuisladen en Gastladen.
 20. Wanneer een Tarief op nihil is vastgesteld, hoeven we voor Laadsessies met dat Tarief geen Debetfactuur te maken.
 21. Elk Tarief kan door Ons op elk moment aan marktomstandigheden en kostenfactoren worden aangepast. We informeren Jou daar vooraf over, per e-mail, ten minste acht (8) dagen voor de ingangsdatum van de wijziging.
 22. De Tarieven die bij aanvang van het Abonnement gelden voor Debitering, zijn vermeld in het Aanbod.
 23. Wanneer we met Jou speciale tariefafspraken hebben gemaakt, vind Je die terug in het Aanbod en/of in Jouw Dashboard.
 24. Op de factuur voor de Debitering die we aan Jou sturen, zijn alle Laadsessies vermeld die met Jouw autopas van MKB Brandstof zijn gedaan, behalve de Laadsessies waarvoor het Tarief nihil is. De Debetfactuur wordt gecombineerd met de maandbijdrage die je betaalt voor Je autopas van MKB Brandstof en de eventuele andere transacties die je daarmee doet, zoals brandstof tanken, parkeren en autowas. (Zie voor meer informatie hierover de website van MKB Brandstof en de Algemene voorwaarden van MKB Brandstof die je vindt op https://www.mkb-brandstof.nl/algemene-voorwaarden (of daarvoor in de plaats tredende voorwaarden). Daar vind Je ook de voorwaarden rond betaling van de factuur. Let op: de Debitering kan niet altijd voor dezelfde periode worden gefactureerd als de maandbijdrage en de eventuele andere transacties.
 25. De Debitering verzorgen Wij periodiek; maandelijks, of met een andere interval, zoals op www.mkb-brandstof.nl/laadpaal aangegeven). Let op: Incasso’s kunnen door MKB Brandstof ook tussentijds worden gedaan. Zie ook hiervoor de website van MKB Brandstof en de Algemene Voorwaarden die horen bij de autopas van MKB Brandstof.
 26. MKB Brandstof verplicht zich ertoe om zich naar beste vermogen, maar binnen redelijke grenzen, in te spannen om, steeds binnen een in de markt gebruikelijke termijn, betaling voor het Gastladen te incasseren van de MSP die de laadpas heeft uitgegeven die voor het Gastladen is gebruikt. Hoewel niet-betaling door MSP’s voor zover Ons bekend in de praktijk niet is voorgekomen, kan MKB Brandstof de volledige en tijdige betaling door een MSP niet garanderen. In die zin is het openstellen van de Laadoplossing voor Gastladen voor eigen rekening en risico.

Artikel 10 – Betalingen; eigendomsvoorbehoud

 1. Voor de betalingen die Jij aan Ons verschuldigd bent, kunnen Wij gebruik maken van Jouw incassomachtiging die je (mede) afgeeft voor het incasseren van betalingen die je verschuldigd bent in verband met het gebruik van Jouw autopas van MKB Brandstof. Alle voorwaarden rond betalingen die zijn vermeld in de Algemene Voorwaarden van MKB Brandstof gelden zowel voor betalingen die verschuldigd zijn voor het gebruik van Jouw autopas van MKB Brandstof als voor de Laadpaal Kopen Overeenkomst en het daarbij behorende Servicepakket en alle bijkomende betalingen die Jij aan Ons verschuldigd bent. De voorwaarden in de volgende leden van dit artikel gelden specifiek voor betalingen die volgens deze Algemene Voorwaarden Laadpaal Kopen verschuldigd zullen zijn.
 2. De uiterste betaaldatum is 14 dagen na factuurdatum. Wij kunnen betalingen echter al op een eerder datum incasseren indien de verschuldigdheid vaststaat.
 3. Betaling van kosten bij het aangaan van de Laadpaal Kopen Overeenkomst

 4. De Prijs en het overeengekomen Meerwerk kunnen direct na aanvaarding van het Aanbod door Ons worden gefactureerd en geïncasseerd. Let op: Je moet dus de bankrekening waarop Wij incasseren van voldoende saldo voorzien. Wij sturen Jou in beginsel binnen vier weken na oplevering een eindfactuur voor deze kosten.
 5. Eigendomsvoorbehoud

 6. Het eigendomsrecht op de Laadinstallatie gaat pas op Jou over nadat je de Prijs en het overeengekomen Meerwerk volgens lid 3 van dit artikel (en eventueel opgelopen rente en kosten in geval van nalatigheid in de betaling) volledig aan Ons hebt voldaan. Wanneer je in verzuim bent in de betaling daarvan, ben je verplicht te zorgen dat de Laadinstallatie op Jouw kosten door Ons kan worden gedemonteerd en opgehaald; dit geldt ook indien en voorzover het eigendomsrecht door natrekking juridisch op Jou of een derde zou zijn overgegaan; in laatstgenoemd geval gaat de eigendom door demontage weer over op Ons. 

 7. Betaling van de Servicepakketprijs

 8. De Servicepakketprijs wordt per maand vooraf of zo spoedig mogelijk daarna door middel van automatische incasso afgeschreven van Je rekening.
 9. De betaling van de eerste termijn van de Servicepakketprijs wordt geïncasseerd in de maand volgend op die waarin de Laadinstallatie is geïnstalleerd en in werking is gesteld.
 10. Het (tijdelijk of voor langere duur) niet gebruiken van de Laadinstallatie (bijvoorbeeld door afwezigheid), is geen geldige reden om de Servicepakketprijs niet of later te betalen.
 11. Betaling van laadkosten (Debitering)

 12. De laadkosten, zoals die op basis van deze Algemene Voorwaarden Laadpaal Kopen in rekening worden gebracht, worden gefactureerd en geïncasseerd volgens de voorwaarden die zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden van de autopas van MKB Brandstof.
 13. Betaling van overige kosten

 14. Kosten waarvoor Wij niet uitdrukkelijk elders andere betalingsvoorwaarden hebben gesteld, waaronder ook kosten van herstel van storingen bedoeld in artikel 8 lid 5, worden in rekening gebracht en geïncasseerd zodra de desbetreffende Werkzaamheden zijn uitgevoerd dan wel materialen zijn geleverd.

Artikel 11 – Niet nakomen betalingsverplichting

 1. Lukt het Ons niet om Onze factuur (voor bij aanvang van de Laadpaal Kopen Overeenkomst, het Servicepakket of voor het gebruik van de autopas van MKB Brandstof, of voor een ander bedrag dat je verschuldigd bent) te incasseren? Dan dien je de openstaande factuur zelf, uiterlijk op de uiterste betaaldatum te voldoen. Voldoe je daaraan niet, dan kunnen Wij er onder meer voor kiezen om het Servicepakket tijdelijk te onderbreken. Dit betekent dat Je niet van de Laadpaal gebruik kan maken, totdat Je de openstaande factuur zelf hebt betaald. Ook kunnen Wij ervoor kiezen om andere maatregelen te nemen en het Servicepakket te beëindigen.
 2. Wij kunnen de Laadpaal Kopen Overeenkomst of het Servicepakket ook per direct door opzegging of ontbinding beëindigen indien met betrekking tot Jou sprake is van aanvraag of verlening van surseance van betaling, toepassing van de regeling schuldsanering of faillissement. Wij zijn in dat geval niet verplicht om Je hierover te berichten of om de zaak voor te leggen aan de rechter.
 3. Ook na het aangaan van de Laadpaal Kopen Overeenkomst  kunnen Wij zekerheid bedingen voor Jouw daarop betrekking hebbende betalingsverplichtingen indien Wij goede grond hebben te vrezen dat Je de betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang Je in dat geval weigert of niet in staat bent zekerheid te stellen, zijn Wij gerechtigd de uitvoering van het Servicepakket op te schorten.
 4. Wanneer Je meermaals problemen hebt gehad met het tijdig en volledig betalen van bedragen die je aan Ons verschuldigd bent, kunnen Wij Je vragen de verschuldigde bedragen op een andere, door Ons aangegeven, wijze te voldoen. Eventuele extra kosten van die andere betaalwijze zijn voor Jouw rekening.

Artikel 12 – Beëindiging door Jou

 1. Je mag het Servicepakket op ieder gewenst moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één volle kalendermaand; de opzegging geldt dan tegen het eind van die volle kalendermaand. Je opzegging moet schriftelijk of per e-mail worden gedaan. Op verzoek en in overleg kan het gebruik van de Laadoplossing eerder worden beëindigd.
 2. Indien Jij opzegt en de verstreken looptijd van het abonnement op het Servicepakket minder dan drie (3) jaren bedraagt, ben Je een Opzegvergoeding aan Ons verschuldigd die gelijk is aan de som van de Servicepakketprijs maal het aantal maanden geteld vanaf de maand van beëindiging tot en met de maand waarin de looptijd van het abonnement op het Servicepakket drie jaren zou hebben geduurd.
 3. Wanneer Wij ook na deugdelijke ingebrekestelling blijven tekortschieten in de behoorlijke nakoming van Onze verplichtingen onder het Servicepakket, en die tekortkoming zo ernstig is dat voortzetting van het Servicepakket redelijkerwijs niet van Jou kan worden verlangd, ben je bevoegd de Laadpaal Kopen Overeenkomst voor wat betreft het Servicepakket te ontbinden en is de Opzegvergoeding niet verschuldigd.
 4. Bij beëindiging in de loop van de maand blijft de Servicepakketprijs over die maand volledig verschuldigd, behalve wanneer de beëindiging door Jou het gevolg is van Onze tekortkoming volgens het vorige lid.
 5. Ga Jij of gaat de Gebruiker van de Laadinstallatie verhuizen, maar wil Jij op het nieuwe adres een Laadinstallatie gebruiken? Neem dan contact met Ons op om een passend voorstel te krijgen, waarbij zo mogelijk ook de Opzegvergoeding wordt aangepast.

Artikel 13 – Beëindiging door Ons

 1. Onverminderd Onze rechten om de Laadpaal Kopen Overeenkomst te ontbinden kunnen Wij in de navolgende gevallen de Laadpaal Kopen Overeenkomst per direct opzeggen:
  1. in gevallen waarin wordt gehandeld in strijd met een of meer bepalingen van artikel 5 lid 3, met artikel 5 lid 7 (onverminderd de bevoegdheid die Ons toekomt op grond van artikel 5 lid 8), of met artikel 8 lid 1;
  2. in geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of toepassing van de regeling schuldsanering natuurlijke personen, van faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Jou, of van een andere omstandigheid waardoor Je niet langer vrijelijk over Jouw vermogen kan beschikken, staat het Ons vrij om het Servicepakket terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de aanvraag of de uitvoering van de Laadpaal Kopen Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting voor Ons tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Ons op Jou zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 2. Indien Wij een aanvang hebben genomen met de Werkzaamheden en Wij de Werkzaamheden niet kunnen voortzetten en/of opleveren in verband met een omstandigheid als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel of om een andere dringende reden die niet aan Ons is toe te rekenen, dan zijn Wij bevoegd om de Werkzaamheden en Onze diensten per direct te staken en de Laadpaal en eventueel andere delen van de Laadinstallatie retour te nemen en kan van Ons niet verwacht worden dat Wij de Huisinstallatie in de oorspronkelijke situatie terugbrengen. Indien Wij besluiten de Laadpaal Kopen Overeenkomst te willen nakomen, dan kunnen Wij additionele en kostenverhogende voorwaarden daaraan verbinden.
 3. Wij hebben te allen tijde de bevoegdheid, na deugdelijke ingebrekestelling, de Laadpaal Kopen Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien er sprake is van enige tekortkoming van Jou.
 4. In ieder geval is er sprake van een tekortkoming indien Je drie keer een betaling niet, niet volledig of niet tijdig hebt verricht.
 5. Indien Wij genoodzaakt zijn de Laadpaal Kopen Overeenkomst voor wat betreft het Servicepakket op grond van een (of meer) van de bepalingen van de voorgaande leden van dit artikel te ontbinden, ben Je de Opzegvergoeding volgens artikel 12 aan Ons verschuldigd. Wij behouden Ons het recht voor om vergoeding van Onze volledige schade met rente en kosten bij Je in rekening te brengen.
 6. Buiten de in de voorgaande leden van dit artikel genoemde gevallen, zijn Wij altijd bevoegd het Servicepakket op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste twee kalendermaanden. Onze opzegging moet schriftelijk of per e-mail aan Jou worden verzonden. In dat geval ben je geen Opzegvergoeding aan Ons verschuldigd.

Artikel 14 – Prijzen

 1. Tenzij Wij dat uitdrukkelijk anders aangeven, zijn alle bedragen vermeld exclusief btw en eventuele andere heffingen die door de bevoegde overheid worden voorgeschreven.
 2. Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen met betrekking tot het Servicepakket kunnen, nadat het abonnement op het Servicepakket ten minste een jaar heeft geduurd, door Ons worden geïndexeerd op basis van de CBS-consumentenprijsindex (januari 2020 = 100) of een daarvoor in de plaats tredende vergelijkbare prijsindex.
 3. Nadat het abonnement op het Servicepakket ten minste drie jaar heeft geduurd, zijn Wij steeds gerechtigd de Servicepakketprijs aan te passen, met ingang van de derde maand nadat Wij Jou over de prijsaanpassing hebben geïnformeerd. Je kunt dan gebruikmaken van je recht om het Servicepakket op te zeggen.
 4. Indien Wij op enig moment door overheidsmaatregelen verplicht zullen zijn om additionele vergoedingen aan Je in rekening te brengen, dan zullen Wij dit doen door verhoging van Servicepakketprijs met het overeenkomstige bedrag.

Artikel 15 – Onvoorziene omstandigheden

Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, dan melden Wij dat zo spoedig mogelijk aan Jou. Indien Wij Je niet kunnen bereiken, dienen Wij de Werkzaamheden en/of dienstverlening te onderbreken, behalve indien de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereisen. Eventuele extra kosten die Wij moeten maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door Jou worden vergoed. Indien de onvoorziene complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van de Werkzaamheden en/of dienstverlening bepalen.

Artikel 16 – Overmacht

1. Wordt de uitvoering van Onze Werkzaamheden of de levering van de Laadoplossing (waaronder ook een essentieel onderdeel van het Servicepakket) of de nakoming van een ander deel van Onze verplichtingen tegenover Jou onmogelijk voor een duur die voor Jou of voor Ons redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, en kan de oorzaak daarvan Ons redelijkerwijs niet worden toegerekend of kan die anderszins als overmacht worden gezien, dan zijn Wij gerechtigd de datum(s) van levering en Werkzaamheden uit te stellen, of als het uitstel langer dan drie maanden duurt de Laadpaal Kopen Overeenkomst te ontbinden, de uitvoering van de Werkzaamheden te (doen) beëindigen, en (delen van) de Laadinstallatie te (doen) demonteren en weghalen, zonder verplichting om schade van welke soort ook te vergoeden. Wij spannen Ons in om Jouw schade tijdens de periode van overmacht te beperken voor zover dat in redelijkheid van Ons kan worden verwacht. 

Artikel 17 – Schade en kosten

 1. In de gevallen bedoeld in artikel 5 lid 7 dien Je de daarmee verband houdende kosten en schade te vergoeden, tenzij de daar bedoelde omstandigheden niet aan Jou kunnen worden toegerekend. Deze schade wordt op voorhand vastgesteld op een minimumbedrag van € 175, maar in plaats daarvan kunnen Wij vergoeding van de volledige kosten en schade vorderen. Hetzelfde geldt voor schade die ontstaat wanneer Jij of de Gebruiker van de Laadinstallatie niet voldoet aan wat Wij volgens artikel 8 lid 1 mogen verwachten, wanneer wordt gehandeld in strijd met de bepaling van artikel 10 lid 4 tweede volzin, of wanneer Jij of de Gebruiker van de Laadinstallatie op een andere manier schade voor Ons veroorzaakt.
 2. Ten aanzien van de uitvoering van Werkzaamheden draag Jij het risico voor schade veroorzaakt door:
  1. onjuistheden in de door of namens Jou verstrekte gegevens, de door Jou opgedragen werkzaamheden, of de door Jou verlangde constructies en werkwijzen;
  2. gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de Werkzaamheden worden verricht;
  3. (bodem)verontreiniging en/of milieubelastende stoffen (zoals bijvoorbeeld asbest) in of bij de (on)roerende zaak waaraan de Werkzaamheden worden verricht;
  4. gebreken in materialen of hulpmiddelen die door Jou ter beschikking zijn gesteld.
 3. Indien Wij in het kader van de Overeenkomst Laadoplossing Kopen tegenover Jou aansprakelijk zijn voor geleden schade, dan kunnen Wij aansprakelijk zijn om door Jou aangetoonde directe (zaak)schade die daarvan het gevolg is, te vergoeden. Wij zijn ten opzichte van Jou niet aansprakelijkheid voor indirecte schade en gevolgschade, waaronder in elk geval (maar niet uitsluitend) wordt begrepen bedrijfsschade, verlies van winst of inkomsten, immateriële schade en letselschade.
 4. Aan Ons kan in ieder geval niet worden toegerekend:
  1. schade veroorzaakt door de werking/aanleg van installaties en aansluitingen (of gebruik daarvan) die niet door Ons zijn aangelegd;
  2. schade door van buiten komend onheil, zoals blikseminslag;
  3. storingen in het elektriciteitsnet; overmacht;
  4. bedieningsfouten van een ander dan Wij zelf of Onze hulppersonen.
 5. Wij kunnen door Jou niet worden aangesproken op verhoogd elektriciteitsverbruik van de installatie, behalve wanneer:
  • Wij een fout hebben gemaakt bij het uitvoeren van de Werkzaamheden waardoor de Laadinstallatie meer elektrische energie verbruikt dan redelijkerwijs mag worden verwacht op basis van de fabrieksopgave van de Laadinstallatie, en
  • Je dit binnen 12 maanden na afronding van de Werkzaamheden kenbaar hebt gemaakt aan Ons, en
  • Je daarna Ons op eerste verzoek in de gelegenheid hebt gesteld om de gemaakte fout te herstellen. Alsdan vergoeden Wij aan Jou maximaal het bedrag dat Je maandelijks door de fout gedurende een periode van drie maanden teveel hebt betaald aan de betreffende leverancier.
 6. Onze aansprakelijkheid is altijd beperkt tot een bedrag van ten hoogste tweemaal het bedrag dat Jij, tot op het moment van ontstaan van het schadebrengende feit, in het kader van de Overeenkomst Laadpaal Kopen aan Ons hebt betaald. In geen geval kan het bedrag waarvoor Wij ten opzichte van Jou aansprakelijk zouden zijn hoger zijn dan € 25.000 per gebeurtenis. Indien Onze verzekeraars Ons voor een gebeurtenis dekking verlenen zal Onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat Onze verzekeraars vergoeden.
 7. De beperkingen en uitsluitingen genoemd in dit artikel zijn niet van toepassing indien en voorzover uit wettelijke regels of jurisprudentie blijkt dat we die beperking of uitsluiting niet mogen toepassen of dat die toepassing of onredelijk bezwarend moet worden geacht.
 8. Wij leveren de Laadoplossing op de door Jou bepaalde locatie en zoveel mogelijk volgens Jouw wensen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bezit, gebruik en beheer van de Laadoplossing. Je moet Ons daarom vrijwaren dan wel schadeloos stellen tegen alle aanspraken of claims die derden tegen Ons instellen in verband met het leveren, installeren of onderhouden van de Laadoplossing of het gebruik daarvan, voor zover zulke aanspraken of claims niet het gevolg zijn van ernstige nalatigheid of opzet van Ons.

Artikel 18 – Privacy en gegevensbescherming

 1. Wij passen technische en organisatorische maatregelen toe ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen voor een veilige webomgeving. Voor de elektronische betaling zullen Wij eveneens passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 2. Wij vragen in het kader van het aangaan van een overeenkomst of het aanbieden van een offerte om persoonsgegevens van Jou en van de Gebruiker van de Laadoplossing. Deze gegevens worden gebruikt voor het beoordelen van de aanvraag, het uitvoeren van Onze taken volgens het Abonnement, analyses, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Hierbij houden Wij Ons aan de wettelijke regels. Verzamelde gegevens zullen nimmer worden doorverkocht of verhuurd aan derden. Artikel 9 van de Algemene Voorwaarden van MKB Brandstof zijn van overeenkomstige toepassing.
 3. Middels specifieke software en hardware zijn Wij in staat om de werking van de Laadinstallatie op afstand (via een digitale verbinding tussen de Laadinstallatie en de server van Ons/de fabrikant van de Laadinstallatie) te controleren door het digitaal uitlezen van gegevens. Dit systeem biedt veel voordelen. Zo kan op basis van deze gegevens worden vastgesteld of de Laadinstallatie onderhoud dan wel aanpassing c.q. reparatie behoeft, hetgeen van belang is voor de levering van het Servicepakket. In het kader daarvan zullen Wij of zal de fabrikant van de Laadpaal gegevens betreffende de werking van (individuele onderdelen van) de Laadinstallatie registreren, bewerken en zo nodig (tijdelijk) opslaan voor zover deze digitaal verbonden zijn met Ons/de fabrikant van de Laadinstallatie.

Artikel 19 – Wijzigingen voorwaarden

 1. Wij kunnen de voorwaarden van het Servicepakket steeds wijzigen. De wijzigingen worden voor invoering daarvan bekendgemaakt. Wijzigingen gelden ook voor Jouw abonnement op het Servicepakket, ook als dat al is ingegaan.
 2. Indien Je een redelijke grond hebt om niet in te stemmen met een wijziging, dan kun Je binnen 2 maanden na de bekendmaking het abonnement op het Servicepakket beëindigen door opzegging. Slechts indien Je grond voor opzegging zwaarwegend is ben je geen Opzegvergoeding als genoemd in artikel 12 verschuldigd.
 3. De volgende wijzigingen gelden niet als een wijziging zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel:
  • wijziging van een gebruikt tarief voor Creditering of Debitering;
  • wijzigingen die niet direct of indirect tot een verhoging van de Servicepakketprijs leiden;
  • wijzigingen die geen nadelige verandering met zich meebrengen in de prestaties waarop Jij of de Gebruiker van de Laadinstallatie recht hebt, of waarvan het nadeel, gezien de wederzijdse belangen niet onredelijk groot is;
  • wijzigingen in het Servicepakket; of
  • voorwaarden die naar aanleiding van een wijziging in algemeen verbindende regelgeving van een bevoegd publiekrechtelijk of overheidsorgaan door Ons zijn aangebracht.
 4. Het abonnement op het Servicepakket met alle daarbij behorende voorwaarden blijft van kracht indien de rechtsvorm van Onze onderneming wordt omgezet en indien Wij Onze onderneming of een deel daarvan overdragen, splitsen of fuseren. Wij mogen Onze rechten en verplichtingen uit het Abonnement in die gevallen zonder Jouw voorafgaande toestemming overdragen aan een derde. Ook kunnen Wij Onze rechten op ontvangst van betalingen voor Onze facturen om welke reden dan ook aan een derde overdragen.

Artikel 20 – Onze klachtenprocedure

Natuurlijk willen Wij dat Je tevreden bent over Onze service. Wij zullen er alles aan doen om Jouw klacht naar tevredenheid op te lossen. Als Jij vindt dat Je door een van Onze medewerkers of met Ons samenwerkende installatiebedrijven niet naar behoren bent geholpen dan willen Wij dat graag van Je vernemen. Tevreden klanten zijn van groot belang voor Ons. Wij zullen op de kortst mogelijke termijn contact met Je opnemen om gezamenlijk te kijken hoe Wij een oplossing kunnen bieden. Je kunt Ons bellen, mailen of schrijven met Jouw klachten.

MKB Ondernemers B.V.
Postbus 21310
3001 AH Rotterdam

Per telefoon zijn Wij te bereiken via
Telefoon: 088 588 5858

Per e-mail zijn Wij te bereiken via
laadpaal@mkb-brandstof.nl

Artikel 21 – Nog enkele juridische bepalingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden Laadpaal Kopen gelden vanaf 23-02-2022.
 2. In geval van een tegenstrijdigheid tussen wat is vastgelegd in het Aanbod, en wat is vastgelegd in het document ‘Laadpaal Kopen Overeenkomst’ met deze daarbij behorende Algemene Voorwaarden Laadpaal Kopen, gaat wat in het document ‘Laadpaal Kopen Overeenkomst’ is vastgelegd voor op wat in het Aanbod is vastgelegd.
 3. Wanneer Jij inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden hanteert, zijn die niet van toepassing op het Aanbod of de Laadpaal Kopen Overeenkomst, tenzij Wij die voorwaarden uitdrukkelijk hebben aanvaard.
 4. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, dan zal deze worden geacht te zijn vervangen door een niet nietige of vernietigbare bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met de strekking van de nietige/vernietigbare bepaling.
 5. Op het Laadpaal Kopen Overeenkomst en de rechtsverhouding tussen Jou en Ons is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, is ten aanzien van alle geschillen tussen partijen uitsluitend de rechter bevoegd in het Arrondissement waarin Wij zijn gevestigd, tenzij Wij als dagvaardende of verzoekende partij kiezen voor een rechter die op grond van het toepasselijk regelend recht relatief bevoegd is.

Klaar om te bestellen?

De beste service van MKB Brandstof.

De kwaliteit en service van MKB Brandstof, ook bij je laadpaal.

Een laadpaal kopen is meer gedoe en meestal duurder.

Al je mobiliteitskosten fiscusproof op één verzamelfactuur: ook je laadpaal.